Календар 04.02.2020

  • РИОСВ – Пазарджик и БДИБР проверяват замърсяване на Марица с нефтопродукти

    04 февруари 2020 | 17:15

    РИОСВ – Пазарджик, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив (БДИБР) и Регионална лаборатория – Пазарджик към ИАОС проверяват замърсяване на река Марица с нефтопродукти. Контролните органи на МОСВ установиха инцидентно изпускане на нефтопродукти от завод „Каучук“ АД в отпадъчните води на предприятие...

  • Собственикът на „Феникс-Дупница“ отказва да получи акт за спиране на дейността

    04 февруари 2020 | 16:40

    Експерти от РИОСВ-Перник днес посетиха площадката на фирма „Феникс-Дупница” ООД с цел да връчат на собственика на дружеството  принудителна административна мярка /ПАМ/. Според документа дружеството трябва да спре дейностите по приемане и третиране на отпадъците, както и запечатване на съоръженията за преработка на отпадъците. Целта...