Календар 17.06.2020

  • Град Радомир не е подал необходимите заявления за питейно-битово водоснабдяване

    17 юни 2020 | 09:33

    Във връзка със запитвания от медии относно водоподаването в община Радомир Министерството на околната среда и водите информира, че питейно битовото водоснабдяване на община Радомир се осъществява от ВиК Перник. Съгласно разрешително №0265/04.05.2001 г. за водоснабдяване на община Радомир се използват 25 водоизточника (дренажи, извори и сондажни кла...