Календар 13.01.2021

  • Залесени са 217,1 дка горски площи в резервата „Сребърна“

    13 януари 2021 | 12:48

    В границите на поддържан резерват „Сребърна“, в края на миналата година, са залесени горски територии на обща площ 217,1 дка. С тези лесовъдски дейности приключва изпълняваният от РИОСВ – Русе  проект, финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ - „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с к...