Четири превишения на нормите за серен диоксид регистрира автоматичната станция в град Кърджали днес

09 октомври 2008 | 11:34


В четири последователни часа днес автоматичната измервателна станция в град Кърджали регистрира превишения на средночасовата норма за серен диоксид в атмосферния въздух. Отчетените концентрации в часовете от 11.00 до 14.00 часа са съответно 391,00, 921,29, 859,54 и 444,10 микрограма на кубичен метър.
Измерените концентрации на този замърсител са между 1,1 и 2,6 пъти над средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух.
Тъй като не са отчетени превишения в три последователни часа на алармения праг от 500 микрограма на кубичен метър за този замърсител, съгласно инструкцията за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове такова не е необходимо да бъде предприето към момента.
Източник на замърсяването е „ОЦК” АД, град Кърджали. На завода за преработка на оловни и цинкови концентрати е дадено предписание от регионалната екоинспекция да бъдат взети незабавни мерки за изпълнение на условията в комплексното разрешително за недопускане на превишения на нормите на вредни вещества в атмосферния въздух. Необходимо е незабавно намаляване на натоварването на пещите в оловно и цинково производство.
В екоинспекцията продължава непрекъснатият контрол на параметрите за качеството на атмосферния въздух.