„Цъфтеж на водата“ е причината за измирането на рибата в Белославското езеро

19 август 2016 | 12:35

Ниското съдържание на кислород на повърхността и в придънните слоеве и високата температура, свидетелстват за процеси на еутрофикация, съпроводена с цъфтеж на фитопланктон. Този процес, водещ до насищане с хранителни вещества е най-вероятната причина за измирането на рибата в акваторията на Белославско езеро. Явлението се наблюдава в края на летния период.

Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда изследва основни физико-химични елементи за качество. Анализите сочат влошено състояние, съгласно Наредба № Н-4/2012 г. за характеризиране на повърхностните води, по показателите: разтворен кислород на повърхността (0,91 mg/l при норма 6 mg/l) – повече от 6 пъти под нормата, разтворен кислород в придънен слой (0,79 mg/l при норма 6 mg/l) – повече от 7 пъти под нормата, Азот амониев (1,31 mg/l при норма 0,3 mg/l) – превишаване повече от 4 пъти,  Ортофосфати като фосфор (0,279 mg/l при норма 0,06 mg/l) – превишаване повече от 4 пъти и Обш фосфор (0,345 mg/l при норма 0,075 mg/l) – превишаване повече от 4 пъти. Завишеното ниво на общия фосфор се отчита в резултатите от провеждания мониторинг за периода 2010-2015 г.

Проверката беше извършена от Басейновата дирекция „Черноморски район“ и  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури след постъпили на 15-16 август сигнали за мъртва риба в Белославско езеро. На площ от около 5 км в акваторията на езерото пред фериботния комплекс на гр. Белослав и с. Страшимирово бяха открити екземпляри от мъртва кая и писия (дънни видове). На място бяха отчетени 26°С температура на водата и много ниско съдържание на разтворен кислород – 0.91 мг/л, при норма от 6.00 мг/л. Не бяха констатирани разливи на нефтопродукти и замърсяване от брегови източници.