Директорът на РИОСВ – Стара Загора издаде заповед на операторите в комплекс „Марица изток” за извеждане на мощности, работещи без серочистващи инсталации

06 ноември 2008 | 11:11


Директорът на РИОСВ – Стара Загора издаде заповед на операторите в енергиен комплекс „Марица изток” за извеждане на мощности, работещи без серочистващи инсталации.
Тенденцията към 13:00 часа показва задържане нивата на серен диоксид в приземния въздушен слой на град Гълъбоово.
В четвърти пореден час е отчетена концентрация над средночасовата норма. Регистрираната стойност е 1170 микрограма на кубичен метър.
След като бяха уведомени за превишение на алармения праг, компетентните институции информираха населението за прекратяване престоя си на открито и затваряне прозорците на помещенията.
Операторите на топлоелектрическите централи отговориха и на второто предписание, като допълнително намалиха работещи без сероочистващи инсталации мощности, но поради неблагоприятните метеорологични условия нивата на замърсителя продължават да са над средночасовата норма.
Експертите продължават със стриктния контрол на качеството на въздуха в област Стара Загора.