До 15 януари „Изола Петров” ЕООД трябва да представи в РИОСВ – София решение за спиране на неприятни миризми в района на с. Чепинци

21 ноември 2008 | 11:07


15 януари 2009 г. е срокът, даден от РИОСВ – София в предписание на ръководството на „Изола Петров „ЕООД да предприеме мерки за преустановяване разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. При неизпълнение на това предписание, столичната екоинспекция е уведомила ръководството на дружеството, че съгласно Закона за опазване на околната среда, директорът на РИОСВ – София има правомощия да наложи принудителна административна мярка – спиране на производствената дейност.
РИОСВ – София упражнява постоянен контрол на предприятието за производство на битумни керемиди „Изола Петров „ЕООД. От юни месец 2008 г. до настоящия момент са извършени 9 проверки на дружеството по компонент въздух и води.
За установени миризми, извън границите на работната площадка, на предприятието е наложена текуща ежемесечна санкция в размер на 840 лв.
При извършена проверка на РИОСВ – София е констатирано, че водите на р. Доло са замърсени с нефтопродукти с характерна миризма на битум. Замърсяването е инцидентно, тъй като от дейността на предприятието не се формират производствени отпадъчни води, поради което няма заустване на такива в р. Доло. По данни на оператора, замърсяването е вследствие разлив непосредствено до оградата, граничеща с реката от варели, съхраняващи течности, формирани при профилактичен ремонт на технологичната линия. Дадено е предписание да се осигури безопасното съхранение на тези течности. При направен последващ контрол на предприятието е установено, че замърсените участъци в реката са почистени.
За замърсяване водите на р. Доло, кв. Чепинци екоинспекцията е съставила акт на предприятието за битумни керемиди. Наложена е глоба в максимален размер - 5 000 лв. съгласно екологичното законодателство.
В рамките на своята компетентност РИОСВ – София е предприела и предприема всички законови мерки с цел предотвратяване/ограничаване замърсяването на околната среда от производствената дейност на „Изола Петров” ЕООД.