Докладът „Подходи при възстановяване на градските реки“ представя научни изследвания и международен практически опит в екологичното възстановяване на реки

08 април 2024 | 14:30
  • Възстановяването на градските реки в България е критично важно за опазване на природата, управление на водните ресурси, подобряване на качеството на водата и създаване на природни и рекреационни обекти за градското население

 

Министерството на околната среда и водите получи доклада „Подходи при възстановяване на градските реки“, изготвен с цел да предостави научна основа за инициативата за възстановяване на доброто състояние на градските реки. Инициативата на министър Юлиян Попов „Градските реки“ започна с фокус върху реките на София и обедини усилията на местните власти и представители на институции, научни и граждански организации, бизнес организации както и на отделни граждани, ангажирани с идеи и дейности за екологичното възстановяване на градските реки.

Автори на научната разработка са доктор Радослава Бекова от Института по океанология и доктор Милена Павлова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Представени са стратегии за успешно възстановяване на речни екосистеми, погрешни схващания и реалистични резултати при възстановяването на градски реки, факторите, свързани с практиките за речно възстановяване, и необходимостта от възстановяване на градските реки в България.

Ефектите от урбанизацията върху речните екосистеми са известни като „синдром на градския поток“. Междуправителственият панел за климатични промени (IPCC) сочи, че речните наводнения са един от най-широко разпространените резултати от изменението на климата. През 2009 г. Европейската агенция по околна среда установява, че само 15% от сладководните местообитания са в благоприятно състояние, 30% са в лошо състояние, а 35% са силно повлияни и на практика „мъртви“, се посочва в изследването.

В анализа е акцентирано, че за да се осигури устойчиво управление на околната среда, в международен план се насърчава развитието на многофункционални реки, които да действат като екокоридори, осигурявайки високо биологично разнообразие. Освен това те могат да бъдат свързани с паркове и други зелени площи и така да подобрят градския пейзаж и да увеличат качеството на живот на жителите.

В България над 90% от реките преминават през градски или селски райони и повечето от тях са силно повлияни от човешката дейност, така че темата за възстановяване на градските речни системи става все по-актуална.  Като пример за добра работа на държавните органи в анализа са посочени  проверките за установяване на възможния източник на замърсяване на река Бели Лом – дейност, която е от изключителна важност и представлява добра практика при стартирането на какъвто и да е било проект, свързан с възстановяване на река, повлияна от човешката дейност.

Река Перловска в София е посочена като друг пример за силно засегната и модифицирана речна система. Основното ѝ предназначение в момента е да се използва като канал за отвеждане на силно замърсени води (както законни, така и незаконни зауствания). Процесът на възстановяване на нейния естествен облик може да допринесе за намаляване на риска от евентуални наводнения и за създаване на климатични острови, които ще придобиват все по-голямо значение с нарастващите изменения в климата и свързаните с тях планове за адаптиране.

Научната разработка предлага и структура на пилотен проект за възстановяване на градска река и извежда извода, че разработването на дългосрочен план за възстановяване на всяка от градските реки в България е от съществено значение по няколко причини: дългосрочният план позволява на различните заинтересовани страни да се съгласуват и да работят заедно по постигането на общи цели; планирането предварително на възстановителните дейности позволява по-ефективно използване на финансовите и човешките ресурси; води до поддържане на дългосрочната жизнеспособност на екосистемите; планира предпазни мерки срещу наводнения и други бедствия; създава обществено признание и подкрепа за проекта.

В заключение се посочва, че възстановяването на градските реки в България е критично важно за опазване на природата, управление на водните ресурси, подобряване на качеството на водата и създаване на природни и рекреационни обекти за градското население. Важно е обществото да промени своето отношение към възприемането на този вид реки, като ги разглежда не само като отводни канали, а като речни екосистеми, които могат да бъдат от полза за човека, ако се управляват по-ефективно и устойчиво.

Пълният текст на доклада можете да видите тук