Орхуска конвенция

Конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда

Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция) се счита за нов модел на взаимоотношения на международно, национално и местно ниво.

Нейната цел е: гражданите, неправителствените организации, обществеността да могат да играят много по-съществена роля при формирането и осъществяването на политиката за опазване на околната среда и гражданите да бъдат своевременно и по-пълно информирани за качеството на жизнената среда, която ги заобикаля.

Тя съдейства за засилване на отговорността на гражданите за опазване на околната среда.

Прилагането на практика на този модел съдейства за изпълнението на едни от основните принципи на устойчивото развитие, в контекста на решенията на Световната среща по устойчиво развитие проведена в Йоханесбург през 2002 г. Конвенцията е регионална - на държавите-членки на Икономическата комисия за Европа към ООН.

Република България подписа конвенцията при нейното откриване за подписване в Орхус, Дания, на 25 юни 1998 г., по време на Четвъртата министерска конференция "Околна среда за Европа".

Конвенцията влезе в сила през октомври 2001 г., когато набра необходимия брой ратифицирали я страни – 16.

Конвенцията бе ратифицирана от България със закон, който бе приет от Народното събрание на 2 октомври 2003 г.

Конвенцията е в сила за нашата страна от 16 март 2004 г.

Ефективното прилагане на конвенцията в България допринася за развитие на гражданското общество, води до по-голяма прозрачност на процеса на взимане на решения на национално и местно ниво и по-активно участие на различни обществени групи в този процес.

Нейното прилагане съдейства за по-пълно отчитане на екологичните съображения при разработването и изпълнението на секторните политики, стратегии, планове за действие, програми и проекти, в контекста на устойчивото развитие.

Ратифицирането на конвенцията се отразява много положително на процеса на присъединяване на страната ни в Европейския съюз, в сектор "Околна среда". България работи в синхрон с европейските страни по прилагането на конвенцията.

Текст на конвенцията:

Текст на протокола    

Наръчник за прилагане на Орхуската конвенция

Насоки от Маастрихт за ефективно участие на обществеността в процесите на вземане на решения

Насоки от Алма Ата относно утвърждаване на принципите на Орхуската конвенция в международни форуми

Наръчник относно разкриването на информация за околната среда за оператори, предоставящи обществени услуги

Национален координатор за конвенцията:

  • Христо Стоев - държавен експерт в дирекция "Политики по околната среда", Министерство на околната среда и водите София 1000, ул. У. Гладстон №67 тел. 02/ 940 6345 e-mail: h.stoev@moew.government.bg

Национален координатор за протокола:

  • Мария Гълъбова - директор на дирекция "Превантивна дейност", Министерство на околната среда и водите София 1000, ул. У. Гладстон №67 тел. 02/ 940 6227 e-mail: kostova@moew.government.bg

Официален сайт : http://www.unece.org/env/pp/welcome.html