Обща информация

Правна рамка

Международноправният документ, който урежда достъпа до информация за околната среда е Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда (Орхуска конвенция). Република България ратифицира конвенцията на 2 октомври 2003 г. Конвенцията е в сила за страната от 16 март 2004 г. В правото на Европейския съюз изискванията на конвенцията, в частта отнасяща се до достъпа до информация за околната среда са пренесени чрез Директива 2003/4/ЕС на Европейския парламент и Съвета относно достъпа на обществеността до информация за околната среда. В българското законодателство достъпът до информация за околната среда се урежда основно в глава втора на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Основни дефиниции

Информация за околната среда

Съгласно чл. 18 от ЗООС Информацията за околната среда е: 1) налична първична информация - това е информацията, представляваща резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и др. Тя не е придружена с анализи, прогнози и обяснения. Тази информация се събира в рамките на задълженията на компетентната администрация, без за това да е необходимо искане на заинтересувано лице; 2) налична предварително обработена информация - това е информацията, обработена, обобщена и анализирана в рамките на задълженията на компетентната администрация. Тя се събира и обработва, без за това да е необходимо искане на заинтересувано лице; 3) нарочно обработена информация - информация, събирана или обработвана и анализиране по искане на заинтересуваното лице.

Съгласно чл. 19. от ЗООС Информация за околната среда е всяка информация в писмена, визуална, аудио-, електронна или в друга материална форма относно: 1. състоянието на компонентите по чл. 4 от закона и взаимодействието между тях; 2. факторите по чл. 5 от закона, както и дейностите и/или мерките, включително административните мерки, международни договори, политика, законодателство, включително доклади за прилагане на законодателството в областта на околната среда, планове и програми, които оказват или са в състояние да оказват въздействие върху компонентите на околната среда; 3. състоянието на човешкото здраве и безопасността на хората, доколкото те са или могат да бъдат засегнати от състоянието на компонентите на околната среда или, чрез тези компоненти, от факторите, дейностите или мерките, посочени в т. 2; 4. обекти на културно-историческото наследство, сгради и съоръжения, доколкото те са или могат да бъдат засегнати от състоянието на компонентите на околната среда или, чрез тези компоненти, от факторите, дейностите или мерките, посочени в т. 2; 5. анализ на разходите и ползите и други икономически анализи и допускания, използвани в рамките на мерките и дейностите, посочени в т. 2; 6. емисии, зауствания и други вредни въздействия върху околната среда.

Компетентни органи

Съгласно чл. 21.(1) от ЗООС Компетентни органи по глава втора от ЗООС са централните и териториалните органи на изпълнителната власт, които събират и разполагат с информация за околната среда.

(2) Компетентни органи по смисъла на ал. 1 са и другите органи и организации, които са част от консолидираната фискална програма и събират и разполагат с информация за околната среда, с изключение на органите на законодателната и съдебната власт.

(3) Задължено да предоставя информация за околната среда по реда на тази глава е и всяко физическо или юридическо лице, което предоставя обществени услуги, свързани с околната среда, и което осъществява тази дейност под контрола на органите и организациите по ал. 1 и 2.

Достъп до информация за околната среда при поискване

Съгласно чл. 26 (1) на ЗООС за предоставяне на информация за околната среда се прилага, процедурата предвидена в глава трета „Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация” от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Съгласно чл. 17 от ЗООС всеки има право на достъп до наличната информация за околната среда, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.

Заявление 

За получаване на достъп до обществена информация се подава писмено заявление или устно запитване. Заявление може да бъде подадено по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg.

Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация трябва да съдържат: 1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя

2. описание на исканата информация;

3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация.(Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са преглед на информацията – оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър; устна справка; копия на материален носител; копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните).

4. адреса за кореспонденция със заявителя.

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по т. 3.

Заявления, които не съдържат данните по т. 1, 2 и 4 се оставят без разглеждане.

Регистрация

Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация. Всички заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат от служителите в отдел "Канцелария и обслужване на едно гише" на МОСВ на адрес: гр. София, бул. "Мария Луиза" № 22, приемно време: 9.00-17.30 ч., тел.: 9406501.

Условията и реда за приемане, регистриране, разпределяне и разглеждане на писмените заявления и устните запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за предоставяне или за отказ от предоставяне на информация в Министерство на околната среда и водите, формите на предоставяне, разходите и начините за тяхното заплащане, реда за публикуване на информацията по чл. 15а, ал. 2 от ЗДОИ, както и условията при които се предоставя информация за повторно използване са уредени във Вътрешните правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Министерство на околната среда и водите, утвърдени със Заповед № РД-763от 17.11.2017 г. на министъра на околната среда и водите  и Заповед № 67/27.01.2023 г. за изменение и допълнение .

Разглеждане на заявленията за достъп 

Постъпилите заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след дадата на регистриране. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи. За предоставянето или за отказа от предоставянето на достъп до исканата информация се взема решение, за което заявителят се уведомява писмено.

Отказ до информация за околната среда

Съгласно чл. 20. (1) от ЗООС Достъпът до информация за околната среда може да бъде отказан в случаите, когато се иска: 1. класифицирана информация, която представлява държавна или служебна тайна; 2. информация, която представлява производствена или търговска тайна, определена със закон; 3. информация, която представлява интелектуална собственост; 4. информация, която представлява лични данни, ако физическото лице, с което е свързана тази информация, не е съгласно с разкриването й, и съгласно изискванията, предвидени в Закона за защита на личните данни; 5. информация, която би се отразила неблагоприятно на интересите на трето лице, което е предоставило исканата информация, без да има правно задължение да го направи и без да може такова задължение да му бъде наложено, и когато не е съгласно с предоставянето на информацията; 6. информация, която ще се отрази неблагоприятно на компонентите на околната среда. (2) Информацията за околната среда се предоставя в срок до 14 дни от датата на уведомяване на заявителя за решението на компетентния орган за предоставяне на достъп до исканата информация. (3) Лицата, които дават информация за околната среда на компетентните органи, са длъжни да обозначат информацията, за която съществува някое от ограниченията за предоставяне по ал. 1. (4) При вземане на решение за отказ за предоставяне на информация по ал. 1 компетентният орган отчита обществения интерес от разкриването на тази информация. (5) В случаите на ограничен достъп наличната информация за околната среда се предоставя в частта й, която е възможно да се отдели от информацията по ал. 1. (6) Ограничаването на правото на достъп до информация не се отнася до емисиите на вредни вещества в околната среда като стойност по показателите, определени от нормативните актове.

Получаване и заплащане на исканата информация

Предоставянето на наличната първична информация и наличната предварително обработена информация за околната среда се заплаща при условията и реда на ЗДОИ. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите (Наредба № 1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация), като те не могат да надвишават материалните разходи по предоставянето. Заплащането на предоставянето на информацията, която е нарочно обработена, се договаря за всеки конкретен случай. За целта се изготвя граждански договор. Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи по банков път (по единната бюджетна сметка на МОСВ: БНБ, IBAN BG35BNBG 96613000138701, BIC BNBGBGSD като точно се попълни законовото основание за внесената такса - Наредба № 1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация) и представяне на копие на платежния документ. Внасянето на дължими такси по единната бюджетна сметка на МОСВ, които не надхвърлят 20 лв./двадесет лева/ може да бъде осъществено освен по банков път, и на каса в сградата на министерството на бул. „Мария Луиза”№22, стая №19. Информацията се получава от отдел "Канцелария и обслужване на едно гише", освен ако характерът й не налага друго. За предоставения достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от съответния служител в отдел "Канцелария и обслужване на едно гише" и заявителя.

При предоставяне на достъп до обществена информация под формата на преглед на информацията - оригинал или копие, съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ, мястото за преглед се определя в решението за предоставяне на достъп до обществена информация. 

Разпространяване на информация за околната среда

Един от основните канали за разпространяване на информация за околната среда са интернет страниците на МОСВ, Изпълнителната агенция по околна среда, териториалните структури на министерството - регионалните инспекции по околната среда и водите, дирекциите на националните паркове, басейновите дирекции, както други административни структури от системата на изпълнителната власт, компетентни по глава втора на ЗООС.

Съгласно чл. 25а. (1) от ЗООС, компетентните органи и лицата по чл. 21 създават интернет страница и поддържат чрез нея информационна база данни за околната среда, която е безплатна и обществено достъпна. (2) Базата данни по ал. 1 съдържа най-малко следната информация: 1. текстове на международни договори, конвенции или споразумения и законодателство, свързано с околната среда; 2. стратегии, планове и програми, свързани с околната среда; 3. доклади за напредъка или прилагането на актовете и документите по т. 1 и 2, ако такива са изготвени или поддържани в електронен вид; 4. националния и регионалните доклади за състоянието на околната среда, както и други доклади за състоянието на околната среда, предвидени в закона или в подзаконов нормативен акт; 5. данни или обобщени данни, постъпващи от мониторинга на дейностите, които оказват или могат да окажат влияние върху околната среда; 6. публични регистри по реда на този закон или на други специални закони в областта на околната среда. (3) Информацията по ал. 2 периодично се актуализира.

Съгласно разпоредбата на чл. 22. (1) от ЗООС, министърът на околната среда и водите ежегодно внася в Министерския съвет доклад за състоянието на околната среда, който след приемането му се публикува като Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите и на Изпълнителната агенция по околна среда. (2) Докладът по ал. 1 се внася в Министерския съвет в тримесечен срок след предоставяне на данните и информацията от Националния статистически институт.

Съгласно чл. 23. (1) от ЗООС при аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с нормативен или индивидуален административен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, лицата, извършили нарушението, както и лицата, отговорни за спазване на нормите, са длъжни незабавно да уведомят съответните областни управители, кметовете на съответните общини, РИОСВ, басейновите дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи, а при промяна на радиационната обстановка - и Агенцията за ядрено регулиране.

Друг основен източник на информация за околната среда са информационните центрове за обществеността към МОСВ и неговите структури. Информационният център на МОСВ се намира на адрес: София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, партер. Работното време за външни посетители е от 14 до17 ч., всеки понеделник и четвъртък. Информация за околната среда активно се разпространява за обществеността чрез организираните информационно-образователни кампании.

Съгласно чл. 31. от ЗООС, националните обществени радио- и телевизионни оператори в своите предавания: 1. разпространяват информация за опазването и управлението на околната среда; 2. осигуряват защита на правото на информация за състоянието на околната среда; 3. популяризират знанията и научно-техническите постижения в областта на опазването на околната среда чрез излъчване на български и чуждестранни образователни програми.

Списък с категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Министерството на околната среда и водите

Според чл. 15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация, всеки ръководител на административна структура в системата на изпълнителната власт ежегодно обявява актуализиран списък с категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна.

 

Процедура за повторно използване на информация от обществения сектор

Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху материален носител, включително съхранена като документ, звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от Министерство на околната среда и водите (МОСВ), по смисъла на чл. 3, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. Повторно използване на информация от обществения сектор е използването ѝ за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за която е била създадена в рамките на правомощията или функциите на МОСВ. Тази информация се предоставя във формат и на език, на който тя е събрана, съответно създадена, или в друг формат по преценка на дирекцията и в отворен, машинно четим формат, заедно със съответните метаданни. Не се предоставя информация за повторно използване, когато това изисква нейното създаване или адаптиране или когато е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква непропорционално много усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция. Организациите от обществения сектор не са длъжни да продължават създаването или събирането на определен вид информация за нуждите на повторното ѝ използване. По искане на заявителя и при възможност исканата информация се предоставя по електронен път на електронния адрес или по други подходящи начини за предоставяне на информацията в електронна форма.

Не се предоставя за повторно използване информация в следните случаи: 1. чието съдържание е свързано с дейност, попадаща извън правомощията и функциите на организациите от обществения сектор съгласно закон, устройствен акт или устав и/или акт, с който е възложена обществената задача; 2. която е обект на право на интелектуална собственост на трето лице; 3. която е събрана или създадена от обществени радио- и телевизионни оператори или техни регионални центрове; 4. собственост на училища, висши училища (с изключение на библиотеки на висши училища), научни и изследователски организации, включително организации, създадени за разпространение на резултати от научноизследователска дейност, и на културни организации с изключение на библиотеки, музеи и архиви; 5. представляваща класифицирана информация; 6. съдържаща статистическа тайна, събирана и съхранявана от Националния статистически институт или от орган на статистиката; 7. съдържаща производствена или търговска тайна или професионална тайна по смисъла на закон; 8. за получаването на която заявителят трябва да докаже правен интерес съгласно закон; 9. представляваща части от документи, които съдържат само емблеми, гербове и отличителни знаци; 10. съдържаща лични данни, чието повторно използване представлява недопустим достъп или недопустима обработка на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. В тези случаи за повторно използване се предоставя само тази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде писмено заявление за предоставяне на информация за повторно използване. Искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адрес и /или чрез платформата за достъп до обществена информация, която се поддържа от администрацията на Министерския съвет. Когато искането е подадено по електронен път, организациите от обществения сектор са длъжни да отговорят също по електронен път. В този случай потвърждаване на получаването на отговора не се изисква. Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в деловодството – едно гише на МОСВ, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. За постъпилите писмени искания за предоставяне на информация за повторно използване се прилага Глава четвърта от ЗДОИ. Като форма за предоставяне на достъп до обществена информация могат да се посочи една или повече от следните форми: · Копие на материален носител (хартиен, технически, магнитен, електронен); · Копие, предоставено по електронен път или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните; · Комбинация от форми. На основание чл. 41з, ал. 1 от ЗДОИ, постъпилите заявления за предоставяне на информация за повторно използване се разглеждат в 14-дневен срок и с решения се предоставя или отказва предоставяне на информация за повторно използване, за което решение се уведомява писмено заявителят. В случаите, когато поисканата информация има значение за определен период от време, организациите от обществения сектор трябва да я предоставят в разумен срок, в който информацията не е загубила своето актуално значение. В случаите, когато искането за повторно използване на информация от обществения сектор се характеризира със сложност и изисква повече време за предоставянето ѝ, срокът може да бъде удължен до 14 дни. В този случай на заявителя се изпраща съобщение за необходимото време за предоставяне на информацията в срок до 14 дни от постъпване на искането. Отказът за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване се мотивира. Отказ може да се направи в случаите, когато: 1. закон забранява предоставянето на поисканата информация; 2. искането не отговаря на условията по чл. 41е от ЗДОИ. Не може да е основание за отказ наличието на лични данни в информацията от обществения сектор, която е поискана за повторно използване, в случаите, когато тази информация съставлява или е част от публично достъпен регистър. Отказите за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване подлежат на обжалване пред Административен съд, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Информацията се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията съгласно тарифа, приета от Министерския съвет (чл. 41ж, ал. 5, т. 1 от ЗДОИ). Таксата се внася по сметката или в касата на МОСВ.