Два мащабни ВиК обекта в Бургас са въведени в експлоатация

04 юни 2024 | 16:15
  • Обектите са в рамките на „Интегриран воден проект за област Бургас“

 

С официална церемония беше отбелязано въвеждането в експлоатация на обекти от най-мащабния ВиК проект за Бургаска област - „Интегриран воден проект за област Бургас“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС) с бенефициент “Водоснабдяване и канализация - Бургас ” EАД. Общият размер на инвестицията за Първи етап е 173 млн. лева, като ОПОС осигури безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 124 млн. лева.

Двата обекта, въведени в експлоатация са „Разширение на ПСОВ Меден рудник“, гр. Бургас и „Реконструкция и изграждане на ВиК мрежата на кв. Меден Рудник“.

Успешно са  реализирани  дейности по реконструкция на компрометираните части от мрежата и изграждане на нови колектори и мрежи в комплекс Меден Рудник. Реконструирани са 1,3 км канализационна мрежа и 6.8 км водопроводна мрежа. Изградени са 2 км нова канализация и 2 км водопроводна мрежа.

За подобряване дейността по пречистване на водите и опазване на околната среда е увеличен капацитетът за биологично пречистване на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Меден рудник“. Изградени са два нови биобасейна и един вторичен утаител, като за тях е осигурено необходимото машинно оборудване. В резултат на извършените дейности 100 % от отпадъчните води от комплекса се събират и пречистват в рехабилитираната ПСОВ.

Въвеждането в експлоатация на двата обекта осигури на жителите в бургаския комплекс Меден рудник достъп до качествени ВиК услуги, намаляване загубите на вода, в пълно съответствие с принципите на устойчивост на околната среда.

С успешното изпълнение на целия интегриран воден проект за област Бургас, който стартира през 2021 г. и ще продължи в програмен период 2021-2027 г., над 320 000 жители ще имат достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води. 280 000 души ще се ползват от подобрени услуги във водоснабдяването.