Две превишения на средночасовата норма за серен диоксид са регистрирани в днес в гр. Гълъбово

08 май 2008 | 11:13


Две превишения на средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър за серен диоксид са регистрирани днес в гр. Гълъбово. Автоматичният газанализатор отчете концентрации в 14:00 и 15:00 часа съответно 424,10 и 421,08 микрограма на кубичен метър.
РИОСВ – Стара Загора направи предписание на операторите на трите централи в енергийния комплекс “Марица изток” за предприемане на незабавни действия при експлоатацията на горивните инсталации и пречиствателните съоръжения, при което емисиите на отпадъчните газове не трябва да водят до превишаване на нормите за вредни вещества в атмосферния въздух в региона.
Уведомени са компетентните държавни и общински институции в област Стара Загора и Община Гълъбово за готовност и прилагане при необходимост на разработения за целта оперативен план за действие.
Данните от останалите пунктове за мониторинг и контрол качеството на атмосферния въздух, постъпващи в реално време в Регионалния диспечерски пункт на РИОСВ – Стара Загора не показват превишения на праговите стойности за средночасовите норми по контролираните атмосферните замърсители.
Продължава непрекъснатият контрол на качество на атмосферния въздух в област Стара Загора.