Експерти и учени от България, Испания и Италия обсъдиха опазването и възстановяването на дюните

05 март 2024 | 14:00
  • Изработената от български учени методика за картографиране и определяне на типа пясъчни дюни получи професионално признание от международни експерти

 

В Министерство на околната среда и водите се проведе двудневна експертна мисия за обмяна на опит за опазването и възстановяването на дюните в България. Събитието събра на едно място представители на научната общност в България и експерти от компетентни институции и научни среди от Италия и Испания и от администрацията на МОСВ, за да обсъдят възможности за усъвършенстване на законодателството и практиките за опазване на пясъчните дюни.

„През последните 60-70 години загубихме много дюни. Водим голяма битка със собствениците, строителните фирми и други заинтересовани страни от статута на тези територии“, откровено сподели министър Юлиян Попов по време на дискусията, като посочи, че опазването  на дюните е водещ приоритет за МОСВ. „Вашето включване в този процес е важно. Очаквам с нетърпение да чуя за методологията на опазване и възстановяване, разработена от вашите учени, и как се прилага в страните ви“, обърна се той към гостуващите експерти.

„Искам да поздравя българските колеги за вашата наскоро изработена методика за картографиране и определяне на границите и типа пясъчни дюни. Изхождайки от нашия испански опит, оценяваме колко времеемък и сложен е процесът за разработване на такава методика. Виждаме, че сте се справили наистина добре“, каза в отговор Роберто Диаз Санчез, експерт по крайбрежни зони в Министерството на науката, иновациите и университетите на Испания.

„Ние ще споделим с вас най-вече грешките и негативния си опит, защото виждам същия натиск върху вашето крайбрежие като при нас в Италия и Испания. Ние също имаме нужда от подкрепа в определени зони, в които има различни собственици, участие на местно самоуправление, които се организират така, че да блокират целия процес“, сподели Луиджи Киприани, експерт по геоморфология към дирекция „Опазване на почвите и гражданска защита“ в регион Тоскана, Италия.

От испанските и италианските експерти бяха представени успешни практики за координация между административните органи, както и иновативни подходи за картографиране, мониторинг и възстановяване на дюнни местообитания.

Дискусиите бяха ориентирани към стратегии за базирани на природата решения, управление на крайбрежни дюнни системи и възстановяване на пясъчните дюни като ключов инструмент за екологична защита. Сред обсъдените теми се откроиха актуалните подходи към защитата на крайбрежията в Испания, методи за оценка на въздействието на земеползването върху еоличните седиментни системи и исторически преглед на ерозията и развитието на крайбрежните дюни в Италия.

Очакваният резултат от провеждането на мисията е споделеният опит, практиките и прилаганите научни и административни методи в други крайбрежни държави на ЕС да послужат за подобряване на реда и начина на управление на териториите в България, в които попадат пясъчните дюни, да се подобри процесът на опазването им, както и да се потърсят балансирани решения за устойчивото ползване и възстановяване на дюните.

Събитието постави основите за бъдещи инициативи и партньорства в областта на екологичното управление и опазване. Беше направена важна стъпка към разширяването на знанията и уменията в областта на екологичната защита и управление - проява на ангажираността на България за подобряване на защитата на своите природни ресурси и разработване на устойчиви подходи за управление на природните зони.

Експертната мисия се организира по инициатива на МОСВ в рамките на механизма Peer To Peer (Р2Р) на Европейската комисия. Механизмът има за цел да подпомогне държавите членки в справянето с предизвикателствата при прилагането на европейското екологично законодателство. Чрез този инструмент Европейската комисия насърчава държавите членки да подобрят своите екологични резултати чрез споделяне на знания, опит и най-добри практики. Чрез Р2Р Комисията съдейства, съобразно обсъжданата тема и очакваните резултати от дискусията, да се осъществи връзка между най-подходящите експерти от административните органи и учени от държавите членки.