Експерти на РИОСВ-Пловдив проверяват инсталации, работещи с озоноразрушаващи вещества

02 юли 2008 | 11:08


Над 40 контролни проверки за спазване на изискванията на наредбата за управление на озоноразрушаващите вещества и флуорираните парникови газове са извършили от началото на годината експерти от РИОСВ-Пловдив. Проверяват се вносителите на озоноразрушаващите вещества, ползвателите на хладилни и климатични инсталации, съдържащи над 3 кг. хладилен реагент, както и обслужващите ги сервизи.
За района на РИОСВ-Пловдив основните вносители са три фирми, операторите на контролирани инсталации са над 80.
Екоекспертите проверяват дали се провеждат задължителните замервания за херметичност и дали се водят редовно дневниците за състоянието на инсталациите. Проверява се и квалификацията на лицата, извършващи сервиза и контрола за херметичност на оборудването.
Според закона за чистотата на атмосферния въздух санкция до 1000 лв. се налага за непредставяне или непопълване на дневник, както и за извършване на проверки за херметичност или сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации от лица без документ за квалификация. При изпускане на вещества, които нарушават озоновия слой или флуорирани парникови газове в атмосферния въздух санкцията е от 5000 до 15000 лв.