Експерти на РИОСВ-Русе проверяват сигнал за пожар в ЗМ „Калимок-Бръшлен“

08 март 2023 | 17:55

 

Експерти на РИОСВ-Русе незабавно проверяват сигнал от днес за възникнал пожар в защитена местност „Калимок-Бръшлен“, в близост до с. Бръшлен. Извършва се оглед на терен, за да се оцени засегната площ, както и дали са предприети необходимите мерки за овладяване на пожара от органите за пожарна безопасност. Предстои след потушаването му да се оцени засегнатата площ, дали има засегнати защитени видове животни предвид началото на гнездовия период на водоплаващите птици. Констатациите от проверката ще бъдат предадени на органите на реда за установяване на причините за инцидента.

Защитена местност „Калимок-Бръшлен ” е обявена с цел да се защити една от малкото останали дунавски влажни зони и нейното уникално биологично разнообразие. Основната консервационна стойност се обуславя от наличието на естествени блатни, крайречни и преовлажнени местообитания.