Експерти от РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция провериха по сигнал за замърсяване водите на река Провадийска

10 декември 2020 | 14:28

 

Експерти от РИОСВ, Басейнова дирекция „Черноморски район" (БДЧР) и Регионалната лаборатория към ИАОС (РЛ) провериха по сигнал на жител от град Каспичан водите на река Провадийска. Според сигнала, от тръбата на Рока България АД, заустващо отпадъчни води, се излива течност със зелен цвят, като в точката на заустване се е образувало петно с различни характеристики от водата в реката.

           На място експертите направиха оглед и провериха наличната документация на функциониращото предприятие, което формира производствени и битово-фекални отпадъчни води, които се пречистват посредством пречиствателни съоръжения. Не бяха констатирани нарушения при воденето на документацията.

При огледа беше констатирано, че заустваните производствено-отпадъчни води са със синкаво-зеленикав цвят, което вероятно се дължи на зелен сух оцветител за хранителни цели, който предприятието влага в технологичното производство на керамичните изделия и представлява сертифициран безвреден продукт.

По заявка на РИОСВ са взети водни проби от отпадъчни води от двете точки за мониторинг. Пробите ще бъдат анализирана по показатели определени в разрешителното за заустване на отпадъчни води.

По заявка на БДЧР са взети две водни проби от повърхностни води. Една – в точката на заустване и втората от повърхностни води на р. Провадийска на 500 м. след точката на заустване.

На предприятието e дадено предписание за прекратяване на заустването на оцветяващи вещества чрез пречистените производствени отпадъчни води, или по възможност в непречистените води, преди постъпването им в ПСОВ. То трябва да бъде изпълнено в срок от един ден от получаването му, като за резултатите от изпълнението да бъде представена информация  в екоинспекцията.

След получаване на резултатите от водните проби предстои съставянето на констативен протокол.