Европейската комисия уведоми България, че стартира процедура за нарушение срещу страната заради липса на уведомление за дългосрочната й стратегия за управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата

29 септември 2022 | 19:03

 

 

Европейската комисия днес взе решение за стартиране на процедура за нарушение срещу страната за липса на уведомление от България за дългосрочната ѝ стратегия, изготвена съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата.

С редовния пакет от решения, Комисията откри днес процедури за същото нарушение и срещу Ирландия, Полша и Румъния.

По силата на Регламента държавите членки са задължени да изготвят и представят пред Комисията своята първа дългосрочна стратегия, която е с перспектива за поне 30 години, а след това - нови стратегии на всеки 10 години.

Като част от мерките по ускоряване на процеса по приемане на Дългосрочна стратегия за нисковъглеродно развитие на България, служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова предприе незабавни действия, като проектът, разработен преди повече от две години с подкрепата на ЕК, беше публикуван на портала за обществени консултации на 1 септември т.г. С оглед големия интерес, срокът за обсъждане беше удължен до 14 октомври, а усилията са насочени приемането на Стратегията да бъде факт през втората половина на октомври. Това ще позволи България да докладва изпълнението на ангажимента в рамките на срока за отговор на официалното уведомително писмо за започване на процедурата.

С изпълнението на задължението за информиране на Комисията за предприетите действия по приемане на Стратегията, процедурата ще бъде закрита.

Сред днешните решения на ЕК е и изпращането на мотивирано становище по процедурата за нарушение относно прегледа и актуализацията на картите на районите под заплаха и с риск от наводнения. Мотивирани становища получиха също Гърция, Кипър, Литва, Румъния и Словакия (за които процедурата за нарушение беше стартирана едновременно с България).

За отстраняване на нарушението от страна на българската държава, ръководството на МОСВ създаде активна организация през последните седмици за постигане на максимален напредък. В резултат положените значителни усилия, на 26 септември ЕК беше информирана, че актуализираните карти на заплахата и на риска от наводнения са изготвени за утвърдените 127 района със значителен потенциален риск от наводнения. Те са определени въз основа на резултатите от Актуализираната предварителна оценка на риска от наводнения и в съответствие с изискванията на Националната методика за картиране на заплахата и риска от наводнения.

Предстои актуализираните карти да бъдат представени пред ЕК чрез Европейската информационна система за водите. За целта вече е създадена необходимата организация и са предприети действия за извършване на докладването.

Европейската комисия прие решение и за закриване на процедура за нарушение №2019/0303 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/350 на Комисията от 8 март 2018 г. за изменение на Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани организми. Решението е във връзка с осигуряване на пълното съответствие на българското законодателство с разпоредбите на Директивата с направените изменения в приетия Закон за генетично модифицираните организми (обнародван в ДВ, бр. 45 от 17.06.2022 г.).