Европейската комисия закри още две наказателни процедури срещу България в областта на околната среда

15 юли 2022 | 16:02

Европейската комисия (ЕК) взе решение за закриване на две наказателни процедури срещу България в областта на околната среда. Първата процедура е заради това, че не е транспонирана в срок Делегирана директива (ЕС) 2021/1226 от 21 декември 2020 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение II към Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общите методи за оценка на шума. С обнародването през март на промените в Наредба №6/2006 г. за показателите за шум в околната среда България изпълни задължението си за транспониране на тази директива.

Втората закрита от ЕК наказателна процедура се отнася до изпълнението на изисквания на Рамковата директива за морска стратегия, свързани с актуализирането на Морската стратегия на България и докладването на актуализацията пред ЕК. Припомняме, че на 28 април 2022 г. Съдът на ЕС със свое решение по дело С-510/20 постанови, че България е извършила нарушение на правото на ЕС, като не е направила необходимата актуализация в съответствие с Рамковата директива за морска стратегия. На 10 май 2022 г. България информира ЕК, че е изпълнила решението на Съда на ЕС в неговата цялост. 

С решенията си от днес Комисията даде своята оценка, че България е изпълнила задълженията си и е отстранила допуснатите нарушения на правото на ЕС.

ЕК взе решение и за стартиране на нова наказателна процедура срещу България, която се отнася до неустановяването и неприлагането на система за мониторинг на прилов и неумишлено убиване на афалa (Tursiops truncatus ponticus), обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) и морска свиня (Phocoena phocoena relicta). Това задължение произтича от Директивата за хабитатите и страната ни е трябвало да започне да го изпълнява от приемането ни в ЕС. В официалното уведомително писмо от ЕК е поставен акцент върху неизпълнението на ангажиментите на България в периода 2015 - 2019 г. 

По време на неформалната среща на министрите на ЕС по околна среда в Прага преди дни министърът на околната среда и водите Борислав Сандов се срещна с колегата си от Украйна Руслан Стрилец, който го информира, че има голяма смъртност на делфини заради военните действия на Русия в Черно море. Министър Сандов предупреди, че се очакват все повече мъртви делфини по крайбрежието, защото морските течения традиционно ги носят към българския и турския бряг.