Езерото „Коридорите” край село Биволаре, Плевенска област вече е защитена територия

27 август 2008 | 16:58


Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров издаде заповед, с която се обявява нова защитена територия за контролирания от РИОСВ – Плевен регион – “Коридорите”.
Новата защитена територия е обявена като защитена местност, намира се в землището на село Биволаре, област Плевен. Площта на 100-та за територията на Плевенска и Ловешка област защитена територия е 274,902 декара. “Коридорите” е езеро, образувало се е от разширени стари корита на река Вит при изгребване на баластра. В резултат на сливането на старите корита са се получили няколко островчета, които са обрасли с естествена горска и храстова растителност. Обявява се с цел да бъде опазена влажната зона край село Биволаре, прилежащите й територии и местообитанията на редки и защитени растения и животни. Птиците са най-голямото богатство на новата защитена територия. В “Коридорите” е една от най-големите колонии на нощна, голяма бяла, сива, ръждива и малка бяла чапла. Предпочитано място е от малкия корморан и малкия воден бик и още над 20 защитени от Закона за биологичното разнообразие птици.
В границите на местността са забранени дейности, които биха довели до промяна във водния режим на езерото, риболов с лодки, както и риболов в периода от 15 април до 15 юли, когато се мътят и излюпват малките.
Забранен е ловът в периода от 1 февруари до 30 септември, както и промяната на предназначението на земята, намаляването на площите, заети с естествена растителност, включително изсичане на дървета, внасяне на външни растителни и животински видове. Забраненин са и дейности в гнездовите колонии на защитените видове птици, както и на разстояние 100 метра от тях.
Всякакво строителство, включително изграждане на нови съоръжения за производство на риба и аквакултури, добив на инертни материали, третиране с химически препарати, също са забранени.
Предложението за обявяването на защитената територия е направено от Българската орнитологична централа (Институт по зоология, БАН) – София, Сдружение за дива природа “Балкани” – София, WWF – Дунавско-Карпатска програма. Любопитното в процеса на обявяване е, че сред инициаторите “Коридорите” да стане защитена територия са и ученици от Математическа гимназия “Гео Милев” – Плевен. Със своя ръководител Руми Тодорова те разработиха специален проект “Да защитим една малка, но значима местност”. Проектът спечели трета награда на провелото се през ноември 2005 г. в Плевен Национално състезание “Опазване на околната среда през XXI век”. Учениците направиха специален макет на предложената за обявяване защитена територия, а също така и много информационни материали. Проектът им гостува като изложба в РИОСВ – Плевен