Георги Велев встъпва в длъжност директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

28 януари 2022 | 15:02

 

Вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов определи Георги Велев за директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) – Пловдив.

Георги Велев встъпва в длъжност днес със заявката „институцията да стане прозрачна и отворена за медиите и обществеността, никой инвеститор да не получава различно отношение от останалите, а водоползвателите да бъдат спокойни, че ако се съобразяват с изискванията на закона, ще могат да извършват дейността си без излишна бюрократична тежест“.

„В работата си ще спазвам преди всичко буквата и духа, целите и принципите на Закона за водите, така че да се осъществи интегрирано управление на водите в интерес на гражданите, да се защити здравето на населението, да се опазят речните екосистеми и подземните и минералните води за бъдещите поколения“ – така новият директор на БДИБР заявява принципите, по които ще ръководи и представлява басейновата дирекция. – „Служителите не трябва да се притесняват за работните си места и могат да бъдат сигурни, че не се планира политическа чистка. С много от колегите съм работил по време на престоя си в БД преди години и имам отлични впечатления за професионализма им. Екипната работа е изключително важна за справяне с предизвикателствата при управлението на водите, така че ще се разчита на общите познания и опит“ – допълва той.

Георги Велев е роден през 1985 г. в София, но получава средното си образование в Пловдив, където завършва Езикова гимназия “Пловдив” с профил английски език. Получава магистърска степен по право в Софийски университет “Свети Климент Охридски” и завършва втора магистратура по европейско право със специализация по енергийно право и климатични промени в Университета в Гронинген, Нидерландия.

Работи над 10 години като юрисконсулт в Басейнова дирекция – Пловдив и EVN България, където придобива опит в сфери като управление на водите, опазване на биологичното разнообразие, енергийна политика, устройство на територията, облигационно и вещно право. Участва като доброволец, правен консултант и координатор в множество доброволчески инициативи, организирани от неправителствени организации като “За Земята” и WWF България, и от граждански групи като “Прозрачни планини” и “Да спасим Карадере”.

С встъпването си в длъжност Георги Велев споделя своето убеждение, че секторът води е изключително сложен и представлява пресечна точка на природозащитни, обществени и бизнес интереси. Затова е необходимо издаването на разрешителни за водовземане и ползване на водни обекти да става след стриктна преценка на изискванията на закона, така че опазването на околната среда и общественият интерес да не бъдат пренебрегвани заради финансови печалби, а контролът върху обществено значими дейности като производството на електрическа енергия от ВЕЦ, ползването на минерални води и почистването на реки от наносни отложения да насочи капацитета на басейновата дирекция върху проблемни казуси, а не върху малкия бизнес.

„Сега е моментът заедно с всички колеги в Министерството на околната среда и водите да започнем да реализираме промяната, от която има нужда държавата“, е заявката на Георги Велев за бъдещата работа на БДИБР.