Готови са резултатите от изследването на морските води в района на Кранево

24 юни 2024 | 11:19

Готови са резултатите от изследването на морските води в района на Кранево. Пробите бяха взети по време на съвместните проверки, извършени от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна, РИОСВ – Варна и Регионалната лаборатория в града към ИАОС.

Проследяването на морските води в района е във връзка с авария на заустващия колектор на Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Албена“. На 21 юни са извършени извънредни пробонабирания – две от река Батова (преди и след аварийното заустване) и едно от крайбрежните морски води срещу вливането й. Резултатите за река Батова по всички показатели не показват отклонения от нормите за добро състояние. Данните от изследване на морските води показват умерено състояние.

В проверката в събота се включи и министърът на околната среда и водите Петър Димитров. Той е в постоянна връзка с МРРБ, като съобщи, че се налага аварийно възстановяване на колектора за пречистените води. Предвидено е изпълнение на проект за ремонт и модернизиране на пречиствателната станция на стойност 13 млн. лв., а за дълбоководното заустване и новия колектор – още 8 млн. лв. Финансирането е по Програма "Околна среда" като договорът с "Водоснабдяване и канализация" - Добрич ще бъде подписан през юли.

Директорът на БДЧР – Варна инж. Явор Димитров също участва в инспекцията и добави, че Басейнова дирекция ще продължи изследването на качеството на морските води в района до отстраняване на аварията.

На 22 юни беше извършено повторно пробовземане от крайбрежните морски води от още две точки – до бар „Казабланка“ и южно от него в района на с. Кранево. Резултатите от изследването потвърждават умерено състояние на морските води. Очакват се резултатите за биологична потребност от кислород (БПК5).

След проверката на РИОСВ – Варна на 20 юни във връзка с аварийната ситуация с колектора на ПСОВ „Албена“ областният управител на Добрич свика комисия, в която участва представител на инспекцията по околна среда.