Инспекторатът на МОСВ констатира сериозни закононарушения при воденето и подписването на документите в РИОСВ-София

20 март 2009 | 14:32

Инспекторатът на МОСВ констатира сериозни закононарушения при воденото и подписването на документите в РИОСВ –София.
На 18 март министърът на околната среда и водите назначи временно изпълняващ длъжността директор на РИОСВ-София до завръщане на титуляра Гергана Благиева, която е в болничен по майчинство от 12 декември 2008 година. При въвеждането в длъжност на новия директор е спазена задължителната процедура за приемане и предаване на документация. Назначена е комисия с председател служителят по сигурността на информацията на МОСВ, в която участват юрист от МОСВ, главният счетоводител на РИОСВ-София, експерт от дирекцията, отговаряща за координацията на работата на РИОСВ, експерт от дирекция „Човешки ресурси” на МОСВ.
На 18 март в присъствието и на главния секретар на МОСВ г-н Тамер Бейсимов служителят по сигурността на информацията, в качеството си на председател на посочената комисия, извършва изискващото се по процедура запечатване на кабинета на директора на РИОСВ-София, деловодството и касата. На 19 март определената със заповед комисия по приемането и предаването на документацията прави пълен опис на документите и съставя протокол за приемането и предаването им, подписан от всички членове, както и от изпълняващият дотогава длъжността директор Д. Монтолова.