Изхвърлените химикали от склада за пестициди в с. Алдомировци

20 ноември 2008 | 11:08


Изхвърлените и заровени, негодни за употреба препарати за растителна защита от склад за съхранение в с. Алдомировци не са в близост до вододайната зона на Сливница и Костинброд, не са до открити водоизточници, както и до повърхностни водни обекти. Това установиха експерти от РИОСВ – София при направената втора проверка в района, в която участваха и представители на Регионална служба военна полиция, РУ-Сливница, кметът на община Сливница, експерти от РИОКОЗ и ВИК-Сливница.
На проверката беше констатирано още, че в близост до заровените химикали на терен в местността “Три уши” има остатъци от старо изхвърлени химикали с неизвестен състав. Взети са почвени проби за изследване. В района е усетена слаба миризма.

На извършената на 12 ноември първа проверка беше констатирано, че от съществуващ склад за съхранение на негодни за употреба препарати за растителна защита в с. Алдомировци са изнесени и заровени отпадъци на терен в местността “Три уши” на територията на общината. Съгласно Закона за управление на отпадъците, действията на кмета са незаконосъобразни, за което ще бъде наложена административно - наказателна мярка.