Изявление на министър Личев във връзка с изграждането и функционирането на мини в Сърбия до българската граница

24 август 2021 | 13:45

Изявление на министъра на околната среда и водите Асен Личев във връзка със засиления обществен интерес по въпроси, свързани с изграждането и функционирането на мини на територията на Р Сърбия, в близост до границата с Р България

Още с назначаването ми за служебен министър работя проактивно за активизиране на диалога с компетентните сръбски институции, в тясно сътрудничество и координация с МВнР.

В началото на мандата си съм отправил покана до министъра на защитата на околната среда на Р Сърбия за провеждане на среща, на която да подпишем Споразумение за оценка на въздействието върху околната среда и обсъдим екологични въпроси, които са чувствителни за обществеността. Поради липса на отговор от сръбска страна на 19 август съм подновил поканата за среща в София.

По моя и на министъра на външните работи инициатива на 26 юли 2021 г. е проведена среща  в Делегацията на ЕС в Белград с участие на дипломати от ЕС и представители на Министерството на защитата на околната среда. По време на срещата сръбската страна е заявила, че документите за развитие на нова мина в Караманица за извличане на цветни метали на сръбската компания „Босилметал“ са подготвени за изпращане на България съгласно Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Еспоо конвенцията). Такива документи все още не са получени в МОСВ.

 От българска страна многократно е заявявано желание за получаване на информация на най-ранен етап за всеки един проект в областите минно дело, енергетика, химическа промишленост, включително за такива, които са започнали процедура по ОВОС на територията на Република Сърбия в административни единици в близост до нашата граница. С оглед на това, че няма получен отговор от сръбска страна, включително и до този момент, МОСВ уведоми Комитета по прилагане на Конвенцията за ОВОС, който проверява Република Сърбия за нарушение по прилагане на конвенцията.

В допълнение, европейските комисари Виргиниюс Синкявичюс, комисар по околна среда, океани и риболов и Оливер Вархеи, комисар по съседство и разширяване са информирани за притесненията, които страната ни има по отношение на  факта, че Сърбия е транспонирала частично директивите в областта на околната среда и в частност водите. Те са информирани също за липсата на нотификации по чл. 3 от Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст по отношение на мини  Подвирови, Поповица и Грот.

Европейските комисари в отговор са посочили, че ЕК внимателно следи и оценява ежегодния напредък на Сърбия в сближаването с правото на ЕС в областта на околната среда, в т.ч. и посредством заседанията на Подкомитета относно Споразумението за стабилизиране и асоцииране на ЕС-Сърбия, по въпросите на транспорта, енергетиката, околната среда, изменението на климата и регионалното развитие, по време на които заседания Комисията е поставила въпроса за замърсяването на водите на трансграничните реки, за мониторинга на водите, включително в граничните региони на Сърбия.

Още веднъж подчертавам значимостта и важността на темата за спазване на екологичните норми от сръбска страна, за което МОСВ работи активно и последователно.