Концентрациите на серен диоксид в 12:00 часа в гр. Гълъбово отново са над средночасовата норма

07 февруари 2008 | 12:54


Концентрации на серен диоксид отново над средночасовата норма в 12:00 часа., регистрира Автоматичното устройство в гр. Гълъбово. Измерената концентрация е 518.42 микрограма на куб. м.
Праговите стойности на средночасовите норми, измерени от другите пунктове за мониторинг в област Стара Загора не показват превишения на измерваните атмосферни замърсители.
Експертите продължават да осъществяват контрол за нивата на атмосферните замърсители от пунктовете за мониторинг в областта.
За неизпълнение на предписанията, дадени от РИОСВ - Стара Загора на операторите на трите топлоелектрически централи в комплекс «Марица изток» ще бъдат наложени санкции по реда на Закона за опазване на околната среда.