Концентрациите на серен диоксид в гр. Гълъбово в следобедните часове са под средночасовите норми

07 февруари 2008 | 12:52


Концентрациите на серен диоксид в гр. Гълъбово в следобедните часове са под средночасовите норми. В 14:00; 15:00 и 16:00 часа автоматичният газанализатор за серен диоксид в гр. Гълъбово отчете концентрации на замърсителя под средночасовата норма от 350 микрограма/м3.
Останалите пуктове за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в област Стара Загора до момента не са регистрирали превишения на средночасовите норми на измерваните атмосферни замърсители.
Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора продължават контрола за нивата на атмосферните замърсители от автоматичните пунктове за мониторинг в област Стара Загора.