Металургичната индустрия представи своя успешен опит за декарбонизация в тежката индустрия на CОP28

06 декември 2023 | 17:54

Постиженията на бизнеса при декарбонизация на тежката индустрия представиха водещи компании по време на дискусия по темата, чийто домакин беше Министерството на околната среда и водите по време на климатичната конференция COP28 в Дубай.

„Днес имаме много интересна дискусия за сектор, който обикновено се сочи като голям източник на емисии. Секторът на металодобива е енергийно и въглеродно интензивен, в него обикновено намаляването на емисиите е много трудно. Това обаче е и сектор, който предлага решения“, каза министърът на околната среда и водите Юлиян Попов при откриването на панела, на който той беше модератор.

Медта, която произвеждаме, е жизнено необходима за енергийния преход – за електропроводи, вятърни турбини, електромобили, системи за съхранение и др., посочи Мартин Катинов, мениджър „Енергийни проекти“ в „Аурубис България“. Компанията е сред най-големите потребители на електричество в страната, като голяма част от производството й е електрифицирано. Следващата стъпка е тази консумация да бъде покрита от устойчива енергия, колкото е възможно повече от собствени възобновяеми енергийни източници. Работим в три области – диверсификация на енергийните ресурси с оптимално използване на слънцето, вятъра, водата и отпадна топлина; енергийна ефективност и замяна на силно емитиращите изкопаеми горива първо с газ, а след това с водород, уточни Катинов.

От 2015 г. производителят на олово, цинк и други метали „Холдинг КЦМ 2000“ е успял да намали почти петкратно емисиите си на серен диоксид чрез иновативен процес за преработка на входящите суровини, използвайки енергията от окисляването на сярата вместо въглерод за гориво. Така енергията от окисляването на сярата се използва за стопяване на суровините, а серният диоксид, отделян при този технологичен процес, вместо да се изхвърля в атмосферата, се преобразува в сярна киселина, обясни Иван Добрев, член на Съвета на директорите на „Холдинг КЦМ 2000“.

Компанията освен това интегрира производствата на олово и цинк и рециклира опасни отпадъци в полезни и ценни материали. Оловото и цинкът са метали, които също имат важно място в енергийния преход. Цинкът се използва при галванизацията на фотоволтаичните панели, а оловото е приложимо при оловно-киселинни батерии, които могат да се използват за съхраняване на енергия.