Министър Асен Личев изпрати заявлението на България за присъединяване към нови 13 препоръки на ОИСР в областта на околната среда и химикалите

27 октомври 2021 | 14:35

 

С писмо до генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) министърът на околната среда и водите Асен Личев предостави молбата и политическия ангажимент на България да се присъедини към тринадесет препоръки на ОИСР в областта на околната среда и химикалите.

България ясно и категорично заявява своята политическа воля за ускоряване на процеса по придобиване на членство в ОИСР. Една от предвидените дейности за задълбочаване на участието в организацията е присъединяване към нови правни инструменти на ОИСР. (Към настоящия момент България се е присъединила към 14 инструмента в областта на околната среда и химикалите). За тази цел МОСВ анализира и идентифицира нови 13 инструмента, към които България да се присъедини:  Препоръка на Съвета за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, Препоръка на Съвета за индикатори и информация за околната среда, Препоръка на Съвета за засилване на политиките за намаляване на шума, Препоръка на Съвета за околна среда и туризъм, Препоръка на Съвета за докладване за състоянието на околната среда, Препоръка на Съвета относно политиките за намаляване на шума, Препоръка на Съвета относно принципите, свързани с крайбрежното управление, Препоръка на Съвета относно принципите за трансгранично замърсяване, Препоръка на Съвета относно прилагането на принципа „Замърсителят плаща“, Препоръка на Съвета относно ръководните принципи за международните икономически аспекти на екологичните политики, Препоръка на Съвета относно предотвратяването, готовността и реакцията при химически аварии, Препоръка на Съвета относно прилагането на принципа „Замърсителят плаща“ при случайно замърсяване, Препоръка на Съвета за установяване на насоки по отношение на процедурата и изискванията за предвиждане на въздействието на химикалите върху човека и околната среда.

„В сътрудничество с няколко национални институции, ние анализирахме и откроихме множество препоръки на ОИСР, които са в съответствие с екологичните приоритети на България. Във връзка с това сме уверени, че България е разработила политики и законодателство чрез национални или европейски правни процеси, които са в съответствие с принципите на Препоръките“ – се казва в писменото заявление на страната.

Намерението на Република България за присъединяване към новите 13 препоръки е одобрено с правителствено решение от 14 октомври 2021 г. Като кандидат-член в организацията, до момента страната ни се е присъединила към най-малък брой правни инструменти в сравнение с останалите кандидати – Бразилия, Аржентина, Перу, Румъния и Хърватия. С присъединяването към изброените правни инструменти МОСВ дава своя принос за ускоряване на процеса по придобиване на членство в ОИСР. Изпратен е положителен сигнал към държавите-членки и страната ни демонстрира постоянство, ангажираност и последователни усилия за пълноправно членство.

Препоръките са сред основните правни инструменти на организацията. Те са израз на политическата воля на присъединилите се държави и имат голяма морална сила. Очаква се присъединилите се към дадена препоръка страни да направят всичко възможно за нейното изпълнение, независимо че това не се изисква от юридическа гледна точка.

Подаденото заявление ще бъде разгледано съгласно вътрешноорганизационна процедура, след което Съветът следва да уведоми страната ни за своето решение.