Министър Асен Личев: Над 500 000 лева ДМС са дадени на ОПОС през април

28 май 2021 | 15:33

Днес, моите колеги  имат удоволствието да ви представят т. нар. „Зелена книга“, която е оценка за състоянието на околната среда за 2019 г. Преди това, аз искам да ви кажа, вчера изпратихме до Министерския съвет писмо как да се изпълни екологичното законодателство, включително и това за Закона за биологичното разнообразие по отношение на Плана за развитие, възстановяване и устойчивост. Дали сме и възможно най-кратката процедура, за да не спъваме усилията на правителството. Днес нещо ме изненада. Въпреки, че тук е изтръскана торбата с парите излизат най-различни документи. Днес излезе един, от който става ясно, че през април министър Емил Димитров е одобрил ДМС на главна дирекция „ОПОС“ в размер над 500 000 лева. Това е ръст от 200%, при среден процент на ДМС за администрацията на министерството от 40%. Вероятно, защото ОПОС е отхвърлил 2 задачи, които съставляват дефицита на министерството в размер на 8,5 млн. лв. Тази история е още на фаза проучване. По-късно ще ви запознаем с подробности по случая.

Не съм се отказал да спирам вноса на отпадъци. Независимо от индикациите за натиск отвън се усеща като миризма, но не физическа. Продължавам подготовката, както съм я замислил в съответствие с Закона за околната среда, Закона за управление на отпадъците и Конституцията на България, Базелската конвенция и Регламента на ЕС за отпадъците.

Представям ви Росица Карамфилова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), която заедно с Ваня Григорава, моят съветник за ИАОС ще ви представят „Зелената книга“. Тук има един парадокс, на който вие ще му обърнете внимание. Специално заключението за отпадъците. Моля да се поинтересувате в детайли защо това е така. Благодаря!

 

Изпълнителен директор на ИАОС Росица Карамфилова:

ще се опитам да Ви представя в резюме Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда, който представя в разрез какви са основните тенденции, какви са основните проблеми и предизвикателства и всъщност какво е основното състояние на околната среда за 2019 година.

Докладът вече е приет тази сряда от Министерски съвет. Той ще бъде публично достъпен и качен на страницата на ИОАС. Освен това всеки един от Вас го е получил на диск, който е около 300 страници

Ние искаме да знаете, че всички стари доклади са качени на страницата на ИАОС. Той  се състои от 16 раздела, ще се спра на кратки детайли на всеки един от разделите. Всеки един от разделите е поставен с ключови въпроси, отговори и послания. Придружен с добри визуализации. Докладът е изготвен в съвместна в група с водещи експерти от МОСВ и ИАОС и други институции.

Раздел 1 „Емисии на вредни вещества и качество на атмосферния въздух“.

Тенденцията, която се забелязва за последните 29 години е, че намаляват емисиите на основните замърсители,  с  изключение на ФПЧ - 2,5, като от доклада е изведен извода, че причина за нарастването е изгарянето в битовия сектор.

Замърсяването с ФПЧ 10 продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух в страната и процентът на населението, живеещо при нива на замърсяване с ФПЧ 10 над допустимите норми е много висок – 60.8%.

Раздел 2 е „Изменение на климата“. Тук имаме една значително положителна тенденция, като за периода 1988–2019 г., емисиите на основните парникови газове имат тенденция към намаляване.

Раздел 3, който изключително детайлно е описан в „Зелената книга“ е „Управлението на водните ресурси и качество на водите“. Тук искам да отбележа 3 важни неща. Увеличава се броят на действащите селищни пречиствателни станции за отпадъчни води от 78 бр. (2010 г.) на 173 бр. (2019 г.) и нараства делът на населението свързано, с пречиствателни станции за отпадъчни води от 47.8% (2010 г.)  на 64.6% (2019 г.).

През 2019 г. се наблюдава запазване на тенденцията за подобряване качеството на повърхностните води в страната по отношение на основните физико-химични показатели, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Като цяло може да се обобщи, че през 2018-2019 г. и назад, разрезът показва запазване на качеството на повърхностните води по отношение на основните индикатори, като при някой дори има леко подобрение.

Раздел 4 „Земеползване и състояние на почвите“

В периода 2009-2019 г. се наблюдава трайна тенденция към увеличаване и запазване на площите, заети с обработваеми земи и намаляване на необработваемите земи.

Почвите в страната са в добро екологично състояние по отношение на запасеност с биогенни елементи/органично вещество, както и по отношение на замърсяване с тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители.

Раздел 5 „Биологично разнообразие. Национална екологична мрежа. Екосистеми“

За периода 2004-2019 г. площта на защитените територии се е увеличила, като в края на годината броят на защитените територии е 1 017, с обща площ 584 921.8 ha или 5.27 % от територията на страната.

Бих искала да дам едно сравнение с 2018 г. В България до края на 2018 г., са приети от Министерски съвет 339 защитени зони (352 на брой, но 13 са с обща граница по двете директиви) от мрежата “Натура 2000”, покриващи общо 34.4% от територията на страната. През 2019 г. броят им се увеличава до 341 защитени зони (354 на брой, но 13 са с обща граница по двете директиви) от мрежата “Натура 2000”, покриващи общо 34.9% от територията на страната.

В доклада са представени и популации на кафявата мечка и дивата коза. Интересни факти и подробности ще намерите в доклада.

Раздел 6 „Гори“

Относно отлагането на атмосферни замърсители, и през 2019 г. в трите пробни площи за интензивен горски мониторинг не са регистрирани превишения на критичните натоварвания за киселинност, сяра и азот.

Обобщената оценка на здравословното състояние на горските екосистеми в България показва значително подобряване през 2019 г., в сравнение с предходните години.

Раздел 7 „Отпадъци и материални ресурси“

Данните все още не са анализирани. Причините от анализирането на тези данни са от натрупани проблеми от липса на експертиза, сериозно забавяне по отношение на изпълнението на редица нормативно регламентирани задължения в областта на отпадъците. Създали сме стройна организация за преодоляване на тези предизвикателства.

Раздел 8 „Радиационни характеристики на околната среда“

Не е наблюдавана тенденция за повишаване на обемната специфична активност на естествените и техногенни радионуклиди в атмосферния въздух.

Резултатите от проведения радиологичен мониторинг през 2019 г., сравнени с  резултати от минали години не показват неблагоприятни тенденции в радиационната обстановка и екологичния статус в „наблюдаваната” зона на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, произтичащи от експлоатацията на атомната централа.

 

Раздел 9 „Шум в околната среда“

От проверените 486 промишлени източника по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда, само при 5 са констатирани отклонения от нормативните изисквания, за което са им дадени предписания.

 

Раздел 10 „Енергетика“

През 2019 г. се наблюдава намаление с 0.5% на крайното енергийно потребление, в сравнение с предходната 2018 г.

През 2019 г. се наблюдава намаление с 0.8% на брутното вътрешно потребление на горива и енергия в страната спрямо 2018 г.

Раздел 11 „Транспорт

Емисиите на СО2 в атмосферния въздух от транспорта за 2019 г., намаляват близо три пъти спрямо емисиите от 2000 г. и с 8% в сравнение с 2018 г.

Раздел 12 „Финансиране на дейностите по опазване на околната среда“, раздел 13 „Оперативна програма Околна среда 2014 – 2020 г.“ и раздел 14 „Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)“ представляват т. нар. финансови инструменти в областта на околната среда.

Разходите за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво се оценяват на 2308,05 млн. лв., като относителният им дял от брутния вътрешен продукт (БВП) е 1,93%. Това е най-високото равнище на годишните разходи за периода 2016 – 2019 г.

Процентът на договорените средства спрямо общия финансов ресурс на „Оперативна програма Околна среда 2014 – 2020 г.“  в края на 2019 г. e 92,3%, или 3,2 млрд. лв. В края на 2019 г. усвоените от бенефициентите средства са приблизително 936 млн. лв., които представляват 29,3% от договорените суми по програмата.

Постъпленията по сметката на ПУДООС, формирани от различни източници за 2019 г. са в размер на 82 090 756 лв.

Раздел 15 „Превантивни инструменти за интегриране на целите за опазване на околната среда в инвестиционни проекти и действащи инсталации“

Запазва се тенденцията от последните години, за съобразяване от страна на възложителите с изискванията на нормативната уредба и издадените административни актове по ОВОС и ЕО.

Наблюдава се увеличение на броя на регистрираните по EMAS организации и на броя на българските продукти с екомаркировката на ЕС.

Раздел 16 „Повишаване на екологичното съзнание и култура“

Проведени са 587 форуми, семинари, беседи, кръгли маси, конференции за ученици, учители, бизнеса, неправителствени организации, за служители на общинската и държавната администрация от МОСВ и неговите структури.

Над 33 000 деца и ученици от 769 детски градини и училища са обхванати в информационно-образователни инициативи от МОСВ и неговите структури.

През 2019 г. в сравнение с 2018 г. се е увеличил броят на посетителите в сайтовете на МОСВ и неговите поделения, както се е увеличил и броят  на проведените обсъждания с участието на обществеността.