Министър Асен Личев отхвърли искане за налагане на ПАМ за имот в Синеморец

16 ноември 2021 | 13:40

Министърът на околната среда и водите Асен Личев отхвърли искането на Тома Белев, председател на УС на Асоциацията на парковете в България, за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) за спиране на строителството в имот в землище Синеморец, община Царево, област Бургас. Инвестиционното предложение е за вилна, двуетажна сграда, предназначена за собствени нужди, като отпадъчните води ще се заустват във водоплътна изгребна яма.

Мотивите на МОСВ са, че посоченият имот попада в зона, отредена за урбанизирана територия (вилна зона), съгласно действащия устройствен план на Община Царево; промяната на предназначението на имота от земеделска земя за неземеделски нужди е извършена по реда на Закона за опазване на земеделските земи; инвестиционното предложение е съгласувано след проверка за допустимостта му спрямо режимите на Природен парк „Странджа“, въведени със Закона за защитените територии и заповедта за обявяването на парка.

В писмото на министъра до Тома Белев е посочено, че в конкретния случай не са налице правни основания за налагането на ПАМ на основание на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии.