Министър Борислав Сандов забрани вноса и развъждането на норки заради вредата върху биоразнообразието

01 юни 2022 | 12:47

Заповед на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов забранява вноса и развъждането на вида американска норка (визон) (Neovison vison) на територията на България. Днес той подписа заповедта на основание на Закона за биологичното разнообразие. Това решение цели редуциране на общия брой екземпляри от вида американска норка, за да се ограничи рискът от изпускане в природата и да се намали пряката заплаха за биологичното разнообразие в България.

„Забраната за развъждане и внос на норки в България вече е факт. След проведеното обществено обсъждане и изготвените становища по всички постъпили коментари подписах окончателната заповед за забрана. Тези животни са инвазивен вид за България, който нанася сериозни щети върху местните екосистеми“, каза министър Борислав Сандов. Той припомни, че условията в единствената ферма у нас са неблагоприятни и са причина в последните години избягали норки да навлизат в територии от дивата природа и да нанасят щети. По време на общественото обсъждане в Министерството на околната среда и водите бяха получени над 4500 становища по проекта на заповедта, от тях над 4000 са в подкрепа на забраната.

Поради силното си отрицателно въздействие върху биоразнообразието и екосистемите, както и върху икономиката в Европа, видът е включен от учените под номер 19 в списъка на 100-те най-опасни инвазивни чужди видове в Европа, както и на приоритетните инвазивни чужди видове за България.

През последните 20 години в ЕС са въведени забрани за добив на ценни кожи от животни, вкл. и от вида американска норка, в редица страни – Великобритания, Австрия, Нидерландия, Словения, Хърватия, Чехия, Италия, Франция, Словакия, Унгария, Люксембург и Белгия. Забрана за отглеждане на норки и животни за ценни кожи има на практика и в Германия, Швеция и Швейцария, където изискванията за условията за отглеждане, настаняване, хуманно отношение и др. са толкова завишени, че няма икономическа ефективност от тези ферми. Извън ЕС забрана за отглеждане на животни за ценните им кожи е въведена в Сърбия, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Израел, Нова Зеландия, някои части от САЩ и Канада и др.

Заповедта ще влезе в сила след обнародване в Държавен вестник. Допълнително ще бъде публикувана на интернет страницата на МОСВ.

Американската норка е хищен вид с естествен ареал в Северна Америка. Поради ценната си кожа е изкуствено отглеждана във ферми и вследствие на това е въведена (умишлено или случайно) в много страни по света, където впоследствие установява свои популации в природата. Видът, освен много агресивен хищник, е и силно приспособим конкурент с отрицателно въздействие върху местните видове птици, гризачи, земноводни и водни (риби, раци) организми, и нанася сериозни щети на птицевъдството и рибовъдството.