Министър Димитров представи пред депутати мерки за контрол на вноса на отпадъци

30 януари 2020 | 20:04

Пакет от мерки за засилване на контрола при вноса на отпадъци представи министърът на околната среда и водите Емил Димитров на изслушване в парламентарната Комисия по околната среда и водите.  Въз основа на действащото законодателство ще се ограничат пунктовете, през които преминават трите най-рискови категории отпадъци – пластмаса и каучук,  RDF модифицирани горива и смесени отпадъци. Те ще бъдат подложени на засилен 100% физически контрол от служители на Агенция „Митници“, МВР и от Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ). Информацията за движението на тези стоки ще се събира в електронна система и ще се предоставя на Агенция „Митници”, структурите на МВР и РИОСВ, като за целта ще  бъдат утвърдени инструкции за взаимодействие. „Така ще стане възможно в реално време да се получава информация за всеки отделен превоз, преминаващ през границите на Република България“, посочи министърът.


Сред законодателните мерки, които ще бъдат предложени за контрол върху вноса на отпадъците, е въвеждане на банкови гаранции за извършване на дейности с всички видове отпадъци, включително за търговците и брокерите. Предвижда се лицата, уреждащи превози или внос, както и получателите, да бъдат задължени да уведомят съответната РИОСВ по местоназначение на отпадъците най-малко три работни дни преди актуалното начало на всеки превоз.


„По същия начин ще е с водата – не веднъж в месеца, а ежедневно всички заинтересовани институции ще бъдат уведомявани какъв е притокът към язовирите, какви мерки се вземат, за да може всички в рамките на своите правомощия да се задействат“, добави Емил Димитров.


Министърът информира депутатите и за изпълнението на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансирано по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. До края на 2019 г. са изнесени за окончателно обезвреждане 3 750 тона негодни за употреба пестициди, препарати за растителна защита и др. Те са третирани в съоръжения във Франция, Швейцария, Германия и Белгия. Това количеството е 85% от първоначално заложените 4 388 тона по програмата.  Почистени са 70 склада на територията на цялата страна. До 30 юни 2020 г. дейността продължава с национални средства по бюджета на Предприятието за дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) от България ще бъдат изнесени още приблизително 650 тона негодни пестициди от 68 склада.

Министър Димитров призова да не се правят политически спекулации по темата с пестицидите, защото с изнасянето и обезвреждането им по екологосъобразен начин се решава проблем, натрупан от десетки години още от времето на бившите ТКЗС.