Министър Димитров участва в откриване на нов тренировъчен център за реакция при наводнения в София

16 септември 2020 | 14:31

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров участва в откриване на нов тренировъчен център и полигон за реакция при наводнения в София. Проектът е финансиран по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. Проект №BG16M1OP002-4.001-0001 „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ е на обща стойност малко над 39 млн. лв. Той предвижда изграждането на 6 обучителни центъра в страната, където ученици, възрастни хора и доброволци ще получат знания за реакция при наводнения.  С изпълнението му се цели да бъде постигнато намаляване на броя на районите със значителен потенциален риск от наводнения от 116 на 69. Жителите, които ще се ползват от мерките за защита от наводнения, са 91 114.

„Радвам се да видя завършен този и всички останали обекти. Това ще помогне на хората да имат тренираност и навици за реакция. И ако някога им се случи да попаднат в критична ситуация, да им помогне по-лесно да я преодолеят и да се справят в нея“, заяви министър Димитров. Той припомни как навремето е имало учебни центрове по гражданска отбрана и хората са се обучавали за реакция при сигнали за въздушна опасност, наводнения и други бедствия. Министърът посочи, че на новия тренировъчен полигон хиляди офицери, сержанти, доброволци ще се обучат и ще придобият навици да спасяват и помагат.  

Общата цел на проекта е повишаване капацитета на населението на национално ниво за действия при наводнения и последващи кризи, чрез създаване и развитие на инфраструктира и методологическа рамка за подготовка на населението за защита и справяне с последствията при възникването на наводнения. Ще бъдат ремонтирани и оборудвани 6 регионални обучителни центрове с учебни полигони. Шест са регионите на планиране, които ще бъдат оборудвани за теоретични, практически и симулационни обучения за действия при наводнения и последващи кризи. За Северозападен район във Враца, за Северен централен район – с. Гергини, за Североизточен район –  Шумен, за Югоизточен район –  Бургас, за Южен централен район – с. Бошуля, за Югозападен район –  София. Предвидени са подготовка на преподавателски състав, обучение на ученици, възрастни хора, доброволци, неправителствени и бизнес организации и медии.