Министър Димов: Чист въздух ще имаме само с политическа воля и консенсус

08 ноември 2018 | 14:09

„За да имаме по-чист въздух е необходим политически консенсус и воля за предприемане на непопулярни мерки. Конкретни резултати могат да бъдат постигнати само със съвместни действия на всички институции на национално и местно ниво“. Това заяви министърът на околната среда и водите по повод полученото днес официално уведомително писмо от Европейската комисия, с което призовава България да изпълни изцяло решението на Съда на ЕС от 5 април 2017 г. Съдът установи, че България е нарушила задълженията си съгласно Директивата за качеството на въздуха, като не спазва изискванията за пределно допустимите концентрации на ФПЧ10 в атмосферния въздух.

„Общините са тези, които имат задължението за постигане на нормите за качество на атмосферния въздух, но голяма част от тях все още не припознават този проблем. От ключово значение е той да се припознае и като национален и в решаването му да бъдат въвлечени всички отговорни институции с ясното съзнание, че без съвместни, последователни и съгласувани усилия няма да успеем да се справим“, призова министърът.

Постигането на нормите на ЕС за качество на атмосферния въздух е предизвикателство пред по-голямата част от държавите членки на ЕС.  Политиката на Европейската комисия към държавите членки с проблеми в областта на качество на въздуха е изключително строга. Освен България и Полша, срещу които вече има постановени съдебни решения, в Съда на ЕС са заведени дела и срещу Германия, Унгария, Франция, Румъния, Обединеното кралство и  Италия.

За България изискването за постигане на нормите беше поставено още с приемането на страната като пълноправен член на ЕС през 2007 г. През 2010 г. страната ни беше първата срещу която Европейската комисия започва наказателна процедура. На 5 април 2017 г. Съдът на ЕС постанови решение срещу България за неспазване на нормите за фини прахови частици  ФПЧ10. С полученото днес официално уведомително писмо ЕК придвижва процедурата срещу България на следващ етап, като все още не се пристъпва към налагане на финансови санкции срещу страната.

След април 2017 г. ръководството на МОСВ проведе поредица от преговори с ЕК. В резултат на това страната ни постигна отлагане с 12 месеца на решението на ЕК да изпрати настоящото писмо. Това даде възможност през този период да се предприемат ключови действия към постигане на нормите за качество на въздуха. Със съдействието на Световната банка беше разработена Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 - 2024 г.  Този документ ще подпомогне общините в прилагането на точните мерки за постигане на устойчиво съответствие. В програмата като основни причини за превишенията на нормите в България са идентифицирани на първо място битовото отопление през зимата и на второ автомобилният транспорт. Основна роля за това играят социално-икономическите фактори и ниските доходи на населението.

По отношение на битовото отопление правителството одобри и внесе за разглеждане в Народното събрание промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, целящи ограничаване на употребата на въглища и брикети за битово отопление с високо съдържание на сяра и пепел. Предвижда се също по-ранно (през 2020 г.) въвеждане на изискванията на Регламент 2015/1185 за битовите отоплителни уреди на твърдо гориво, с цел подпомагане на процеса на подмяна на тези уреди с такива, които са с по-ниски емисии на вредни вещества.

За намаляване на замърсяването от автомобилния транспорт парламентът гласува промени в Закона за местните данъци и такси, които целят да стимулират употребата на автомобили, водещи до по-ниски нива на замърсяване. Със закона се въвежда екологичен компонент при определянето на данъка върху превозните средства, съгласно който автомобилите с по-висок Евро стандарт ще бъдат натоварени с по-малка данъчна тежест. Въведени бяха по-високи продуктови такси за автомобили над 10 години, бяха намалени тези на колите под 5 години и на хибридите, както и нулеви ставки  за електромобилите. Предприемат се мерки от страна на компетентните органи за повишаване на качеството и ефективността на периодичните технически прегледи за замърсяващи автомобили. Въведени са допълнителни ограничения за изкупуване на катализатори от моторни превозни средства в пунктовете за приемане на отпадъци чрез прилагане на строг контрол и санкции.

По оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ е предвиден ресурс от 115 млн. лв. за общините с нарушено качество на въздуха за финансиране на инвестиционни мерки, насочени към основния източник на замърсяване – битовото отопление. Предоставя се и безвъзмездна финансова помощ за разработване/актуализация на общинските програми за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Съгласно официалните данни от мониторинга през 2017 г. в шест общини е постигнато съответствие с нормите (средноденонощна и средногодишна) – Добрич, Девня, Пирдоп, Гълъбово, Стара Загора и Сливен. През 2017 г. в 18 града е постигната средногодишната норма за ФПЧ10 в сравнение с 15 града през 2016 г.

 

Съобщението за решението на ЕК можете да намерите на адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6247_bg.htm