Министър Карамфилова участва в общия дебат на Конференцията на високо равнище на ООН „Вода за устойчиво развитие“

24 март 2023 | 09:36

По време на Конференцията на високо равнище на ООН „Вода за устойчиво развитие“ в централата на ООН в Ню Йорк министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова участва в общия дебат по прегледа на изпълнението на целите на Международното десетилетие за действие „Вода за устойчиво развитие“ 2018–2028 г.

„Устойчивото управление на водите е динамична цел, при която следва да бъдат отчитани както развитията на модерния свят, така и промените в околната среда. За да отговорим адекватно и ефективно на тази динамика, трябва да вземем предвид връзките между опазването и използването на водата, изменението на климата, загубата на биологично разнообразие, деградацията на почвите, замърсяването, управлението на рисковете, свързани с метеорологичните условия, и да се справим с тези предизвикателства по интегриран начин“, заяви министър Карамфилова и допълни, че това създава добри предпоставки за сътрудничество и партньорства между заинтересованите страни.

Тя подчерта, че изградената добра институционална и регулаторна рамка, както и ефективното прилагане на интегрирания подход в страната ни при управлението на водните ресурси и риска от наводнения, са от съществено значение в усилията ни за постигане на целите за устойчиво развитие, свързани с водите.

Министър Карамфилова представи напредъка на България в изпълнението на целите на Международното десетилетие за действие „Вода за устойчиво развитие“ 2018–2028 г. и работата по приоритетните във водния сектор дейности. Акцент беше поставен върху продължаване модернизацията на водната инфраструктура и постигането на достатъчно добро ниво на опазване на водите и на тяхното устойчиво използване с цел гарантиране на постоянен достъп до достатъчно количество качествена вода за благосъстоянието на населението и социално-икономическото развитие, поддържане на поминъка, защита срещу замърсяване на водите и опазване на екосистемите.