Министър Карамфилова участва в заседание на Съвета на ЕС по околна среда

16 март 2023 | 18:18

 

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова участва днес в заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда. Заседанието започна с обсъждане на измененията в Директивата относно промишлените емисии. Министър Карамфилова отбеляза потенциала на законодателното предложение като част от мерките на Европейския съюз за минимизиране на въздействието върху околната среда от големи промишлени и агропромишлени инсталации. Подчерта, че разширяването на обхвата на директивата и въвеждането на занижени, спрямо действащите прагове, относно животновъдството, ще има сериозни последици за сектора в България.

Министрите проведоха дискусия по предложението за Регламент за установяване на Европейска рамка за сертифициране на поглъщания на въглерод. Министър Карамфилова изтъкна важността на законодателното предложение  за постигането на целта на ЕС за климатична неутралност до 2050 г. Посочи, че при прилагане на дейностите по рамката за сертифициране на поглъщанията на въглерод е необходимо да се вземат предвид специфичните особености на всяка държава, свързани с разнообразието на земеделските системи, характеристиките на структурите на стопанствата, както и фактът, че повечето земеделски стопанства са малки.

Министрите обмениха мнения и по предложението за Регламент относно опаковките и отпадъците от опаковки. Министър Карамфилова изрази подкрепа за въвеждането на хармонизирани правила, като подчерта, че за страната ни основните подходи за предотвратяване на отпадъците от опаковки, са стриктното спазване на принципите на кръговата икономика, използването на опаковки за многократна употреба, широкото възприемане на алтернативни на пластмасовите опаковки и осигуряването на финансови инструменти за насърчаване на иновациите.

Заседанието на Съвета на ЕС по околна среда ще продължи с обсъждане на предложението за нова Директива относно пречистването на градските отпадъчни води. България оценява предложението като навременна и важна стъпка за намаляване на замърсяването и  потреблението на енергия, подобряване качеството на водата чрез справяне с оставащото замърсяване на градските отпадъчни води, както и за подобряване на канализационната система. За страната ни въвеждането на реалистични и изпълними цели и срокове е гаранция за устойчиви промени.