Министър Личев: Не е достатъчен само Национален план за управление на отпадъците, нужно е всеки от обществото да го следва

17 юни 2021 | 10:18

 

Изявление на министъра на околната среда и водите Асен Личев във връзка с приетия от правителството Национален план за управление на отпадъците (НПУО) за периода 2021-2028 г.

Горд съм като член на служебното правителство и благодаря на министър-председателя и колегите министри, че приехме стратегически документ, който засяга осемгодишен период. Това е Националният план за управление на отпадъците (НПУО) за периода 2021-2028 г. Той има 3 основни цели: първо – да създаде условия за намаляване на образуваните отпадъци; второ – да създаде условия за прехода към кръгова икономика, т.е. от управлението на отпадъците към ефективното им използване като ресурс; и трето – през 2025 г. като изключително сериозна задача да се достигне до 55% от рециклирането на отпадъците от общо образуваните битови отпадъци.

В тази връзка приетият план има следните финансови измерения: общите предвидени средства са в размер на 1,428 млрд. лв. Инвестиционните мерки включват основно изграждането на инфраструктура за предварително третиране на отпадъците при депониране и третиране на биоразградимите отпадъци. Предвидени са средства за разширяване на системите за разделно събиране на отпадъци. За доизграждане на регионални системи за управление на отпадъци – 260 млн. лв. За изграждане на инсталации за рециклиране на отпадъци чрез финансови инструменти – 40 млн. лв. За изграждане на нови и разширяване на съществуващи системи за разделно събиране на битови отпадъци – 145 млн. лв. За подготовка и изпълнение на проекти за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци – 100 млн. лв. За изграждане на депа за битови отпадъци или допълнителни клетки – 174 млн. лв.

С така приетия Национален план за управление на отпадъците България ще има солидна мотивировка за отпадане на съществуващата в момента наказателна процедура. Нещо повече – в самия план са създадени механизми за гъвкаво определяне на режима на вноса на отпадъци, включително на внос за изгаряне на наша територия. Това ще зависи от наличния национален баланс на територията на България.

Имам апел към всички наши сънародници – не е достатъчно само да има Национален план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. Ключова роля за постигане на резултати ще окажат личните планове за управление на отпадъците за същия период, който трябва да има всеки член на нашето общество.