Министър Юлиян Попов и еврокомисар Виргиниюс Синкявичюс обсъдиха приоритетите за България в европейската и националната екологична политика

14 септември 2023 | 16:47

 

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов и Виргиниюс Синкявичюс, европейски комисар по въпросите на околната среда, океаните и рибарството, обсъдиха важни за България и Европейския съюз теми, свързани с приоритетите в националната политика по опазване на околната среда, екологичното възстановяване на Украйна и глобалната екологична сигурност, както и кандидатурата на България за домакин на 29-ата годишна среща за климата.

В самото начало на срещата комисар Синкявичюс изрази благодарността си към България за отстояваната от страната позиция за запазване на първоначално предложената висока амбиция в хода на преговорите по законодателното предложение за възстановяване на природата. Министър Попов отново потвърди позицията на министерството, че запазването на нивото на амбиция е от ключово значение, тъй като без опазване и възстановяване на природата не би било възможно да постигнем интегритета на околната среда и целите ни в областта на климата.

Националната политика по опазване на околната среда

Осъществяването на зеления преход и постигането на амбицията за нулево замърсяване са сред водещите приоритети, залегнали в националната политика по опазване на околната среда, беше друга важна тема в проведения разговор. Това включва действия във всички конкретни направления – управление на отпадъците, опазване на природата и биоразнообразието, постигане на високите изисквания за чистота на въздуха, водите и почвите.

Основен приоритет за България е утвърждаването на имиджа на страната като надежден и предвидим партньор в рамките на Европейския съюз. Това е валидно, както в контекста на преговорите по новите законодателни предложения, така и в работата по отворените процедури за нарушение срещу страната.

Министър Попов и комисар Синкявичюс обсъдиха и отворените наказателни процедури срещу България в областта на околната среда.

Комисарят отбеляза напредъка в изпълнението на ангажиментите ни в областта на рекултивацията на старите депа и опазването на биоразнообразието в района на Калиакра. Той потвърди също, че Европейската комисия оценява и положените усилия от държавата през последните години, довели до положителната тенденция за подобряване качеството на въздуха в страната. 

От своя страна министър Попов подчерта, че работата по отворените наказателни процедури остава приоритет на Министерството на околната среда и водите, като изрази надежда, че усилията, които страната полага, и постигнатите резултати ще бъдат отчетени.  

Комисар Синкявичюс подчерта, че е необходимо управлението на отпадъците да продължи да се подобрява – област, в която България е определена като една от страните, изложени на риск във връзка с постигане на целта за рециклиране до 2025 г. Други области за подобрение включват препоръките от Доклада за ранно предупреждение за отпадъците.

Екологичната сигурност и възстановяването на Украйна

Според министър Попов екологичната сигурност е един от водещите приоритети в настоящата геополитическа обстановка, както за Украйна, така и за страните от Европа и света, и е един от десетте стълба на предложената от украинската страна „Формула за мир“. Министърът посочи, че МОСВ вече е заявило готовност за участие в инициативата като съпредседател в изпълнението на тематичен стълб „Екологична сигурност“, заедно с Финландия. С това страната декларира готовност да ръководи процеса на възстановяване на околната среда на Украйна. Вярваме, че това е наш морален ангажимент и въпрос на споделени демократични ценности, каза министър Попов и увери комисар Синкявичюс,  че България има капацитет и е задължена да помогне и заради общата ни граница през Черно море.

Кандидатурата на България за домакин на 29-та среща за климата

На срещата бешe коментирана и издигнатата от България кандидатура за домакинство на 29-ата Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (COP 29). Процесът по избор на домакин на събитието беше блокиран от Руската федерация. За да бъде запазен фокусът в региона, България предлага да бъде организиран първият по рода си „Distributed” COP, като заседанията на основните преговарящи да се проведат в гр. Бон, Германия, докато всички останали сесии и съпътстващи събития да се проведат в набор от страни от Източноевропейската група.

Министър Попов и комисар Синкявичюс посетиха Токоизправителна станция „Юнак“

Министър Попов и комисар Синкявичюс посетиха по-късно Токоизправителна станция „Юнак“,  финансирана по проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на въздуха в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически автобуси и тролейбуси“ по ОПОС 2014 – 2020. На връщане двамата се качиха и в един от новите трамваи с №18, финансирани със средства от ОПОС.

Към момента по проекта са доставени 30 нископодови съчленени тролейбуса и 34 електробуса, които вече са част от модернизирания екологичен градски транспорт в София. Това е един от трите проекта по ОПОС за общо 145 електрически превозни средства за обществения транспорт в столицата, в това число и 29 нископодови трамвая с размер на инвестицията от над 117 млн. лв., като над 97 млн. лв. от тях са безвъзмездна финансова помощ, осигурена по ОП „Околна среда“.

С подкрепата на ОПОС през последните години е извършена най-мащабната модернизация на градския транспорт в столицата. Благодарение на това София е в топ 5 сред европейските градове с най-силно развит и модернизиран електротранспорт.