МОСВ инициира разделно събиране на старо електронно оборудване от сградите на министерствата

24 септември 2009 | 10:49

Министерство на околната среда и водите пое инициатива за сключване на договор с някоя от лицензираните организации по оползотворяване на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване и с писмо до другите 14 министерства прикани администрациите им да предприемат същото.
В резултат на дейността на държавната администрация периодично се образуват голямо количество отпадъци – излезли от употреба компютри, монитори, принтери, копирни машини, газоразрядни лампи и т.н., които според действащото законодателство трябва да бъдат събирани и третирани по екологосъобразен начин.
В улеснение на процеса МОСВ апелира към администрациите да се договорят с организациите по оползотворяване с цел излезлите от употреба уреди да бъдат събирани и третирани от лица, притежаващи необходимото разрешение за извършване на тези дейности, съгласно действащото законодателство в Република България.
Договор може да бъде сключен, след като организациите по оползотворяване представят на администрациите конкретни предложения, включващи две основни изисквания:
• Възможност за доставка в административните сгради на подходящи съдове за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, включително за газоразрядни лампи.
• Периодичност на извозването на излязлото от употреба оборудване със собствен транспорт и техника.
До този момент разрешение за организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване притежават десет организации. Данни за тях могат да бъдат намерени на сайта на МОСВ на електронен адрес: http://www2.moew.government.bg/recent_doc/waste/bg/Spisak_razreshitelni_WEEE.doc
На същия адрес ще бъдат добавени за контакт и последните две от организациите – „Еко ел” АД и „Стим електро” АД, които получиха разрешения през последните 10 дни.