МОСВ изпълнява проект за актуализиране на плановете за управление на речните басейни до 2027 г.

09 ноември 2021 | 10:05

 

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) изпълнява проект за актуализиране на плановете за управление на речните басейни за периода 2022-2027 г. Основните цели и планираните дейности по проекта ще бъдат обявени на откриваща конференция, която ще се проведе на 10 ноември, от 10 часа в Конферентна зала „София“ на Хотел Eurostars Sofia City, който се намира в гр. София на ул. "Стара Планина" №6.

Проект №BG16M1OP002-1.017-0001-C02: „ПУРБ 2022-2027“ се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и е на обща стойност 24 000 000 лв., от които 85% или 20 400 000 лв., предоставени като безвъзмездна финансова памощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз, а 15% или 3 600 000 лв. – като национално съфинансиране.

Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“ на МОСВ, а срокът за реализацията му – до 2023 г.

Конференцията по стартирането на проекта ще се проведе в хибриден вариант (присъствено и онлайн) като за участие в нея са поканени: представители на министерства, изпълнителни агенции и четирите басейнови дирекции в страната, заинтересовани страни от ПУДООС, НИМХ, КЕВР, НЕК ЕАД, Напоителни системи ЕАД, ДП „Пристанищна инфраструктура“, работодателски организации и браншови съюзи, университетски преподаватели и учени от институтите на БАН, както и консултанти от Международната банка за възстановяване и развитие.

УЧАСТНИЦИТЕ НА МЯСТО ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЕРТИФИКАТ ЗА ВАКСИНА, ВАЛИДЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБОЛЕДУВАЛ ИЛИ ЗА ОТРИЦАТЕЛЕН ТЕСТ ЗА КОВИД-19