МОСВ кани НПО за участие в Консултативната комисия по ГМО

20 юли 2017 | 12:11

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отправя покана към неправителствени екологични организации (НПО) за номиниране на кандидати за участие в дейността на Консултативната комисия по генетично модифицирани организми (ККГМО). Съгласно чл. 7, ал. 5, т. 2 от Закона за генетично модифицираните организми (ЗГМО) в дейността на Комисията участват, без право на глас, трима представители на НПО.

  1. Изисквания към НПО участващи в процедурата:
- Да са регистрирани не по-късно от датата на настоящата обява по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза; - Да имат предмет на дейност в областта на опазването на околната среда.
  1. Брой на номинираните лица: Всяка НПО има право да предложи до три лица.
  2. Необходими документи: НПО подават писмено заявление по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 9 ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на Консултативната комисия по генетично модифицирани организми (ПУДККГМО). Към заявлението се прилагат:
- копие от устава/ учредителния акт на НПО, подписан и подпечатан от представляващия НПО; - удостоверение за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието за осъществяване на дейност в обществена полза; - актуално състояние от съответния съд по регистрация; - информация за осъществяваната от организацията дейност в областта на околната среда през последните три години, подписана от представляващия НПО; - декларация по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 9 ал. 4, т. 5 от ПУДККГМО, удостоверяваща, че номинациите са направени в съответствие с изискванията на устава/ учредителния акт на НПО; - писмени декларации по образец, съгласно Приложение № 4 към чл. 9 ал. 4, т. 6 от ПУДККГМО, за съгласие за участие в дейността на Комисията, подписани от номинираните лица; - автобиографии на номинираните лица. Правилникът за устройството и дейността на ККГМО и образци на документите могат да бъдат изтеглени от интернет адрес: http://www5.moew.government.bg/?page_id=45601.
  1. Срок на подаване: Документите се представят на МОСВ до 14 дни след публикуването на настоящата покана.
  2. Подаване на документите:
На място: Министерство на околната среда и водите; бул. «Княгиня Мария Луиза» № 22, партер – Деловодство от 9 до 17 часа всеки работен ден. По пощата на адрес: Министерство на околната среда и водите; бул. «Княгиня Мария Луиза» № 22, София 1000 По електронен път с електронен подпис на адрес: edno_gishe@moew.government.bg
  1. Процедура за избор: Изборът за участници в дейността на ККГМО без право на глас ще се извърши по процедурата, разписана в чл. 9 на ПУДККГМО.
Поканата е публикувана във вестник „Сега“ на 20 юли 2017 г.