МОСВ отличи изпълнени проекти по Финансовия механизъм на ЕИП

07 ноември 2017 | 15:51

Под патронажа на министъра на околната среда и водите Нено Димов в Националната галерия „Квадрат 500“ се състоя конференция за успешното приключване на работата по програмите „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“ и „Биологично разнообразие и екосистеми“. Общия бюджет на двете програми в размер на 18,8 млн. евро осигури Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г., с помощта на правителствата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Изпълнени са 38 проекта в рамките на програмите.

Във форума взеха участие председателят на парламентарната комисия по околната среда и водите в НС Ивелина Василева, представители на донорите, на българското правителство и на партньорски организации от трети страни.

„Чрез изпълнението на двете програми МОСВ успешно управлява устойчив механизъм за прилагане на приоритетни национални и европейски екологични политики. Министерството беше подпомогнато при прилагането на политиката за управлението на водите и в частност: интегрирано управление на ресурсите от морски и вътрешни води, подробен мониторинг на морските води, с постигнатите резултати част от проектите допринесоха за актуализиране на програмите от мерки, заложени в Плановете за управление на речните басейни“, посочи в словото си министър Димов. Поставено е началото на система за ранно предупреждение за риска от наводнения в някои от уязвимите райони.

По двата проекта бяха направени проучвания за допълване на Плановете за управление на речните басейни. Извършени бяха морски експедиции за оценка на състоянието на морската среда. Бяха изследвани различни морски и сладководни организми – биоиндикатори за химическото замърсяване на Черно море, река Дунав и други сладководни басейни. Чрез работата по проектите беше оценена безопасността на морските и сладководни организми като хранителен ресурс. Установени бяха разпространението, биологичните характеристики и запасите на някои морски нерибни ресурси със стопанско значение и са взети мерки за управлението им.

Над 600 доброволци бяха обучени по наблюдение на биоразнообразието и въвеждането на данни в информационната система за биоразнообразие. Беше разработен и интегриран нов модул за инвазивните видове и екосистемните услуги в националната информационна система за наблюдение на биоразнообразието. Национална методология за биофизична оценка на екосистемите у нас и за представяните от тях услуги бе разработена с успех. По нея бяха картирани и оценени деветте типа екосистеми в България в съответствие със Стратегията за биоразнообразие на ЕС 2020. „Бяха разработени проекти на стратегически и нормативни документи“, отчете министър Димов. Той благодари на страните-донори за приноса в реализацията на ключови екологични политики, за ползотворното сътрудничество с програмните партньори и за активното участие на всички бенефициенти.

Министерството на околната среда и водите награди в 9 категории най-ефективните и открояващи се проекти, преизпълнили заложените цели в различни области. За най-иновативен проект беше отличено Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ за проекта „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона“ (IISSCZM). За принос с най-значима обществена полза наградата бе присъдена на община Бургас за проекта „Интегрирано управление на риска от наводнения в община Бургас“ (IMFR). Най-добро сътрудничество и работа при изпълнението на проект са осъществили учените в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания по БАН в работата си по „Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа - средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България“ (ESENIAS-TOOLS). В категорията „С грижа към природата“ беше отличен РЕЦ за ЦИЕ-България за проекта „Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ (ANCHOR). Най-добро взаимодействие между проекти за съвместно постигане на целите на програми BG02/BG03 постигнаха Института по океанология при БАН и Басейнова дирекция „Черноморски район“ за проектите „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шума в морските води“ (MARLEN); „Подобрен мониторинг на морските води“ (IMAMO);  „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС“ (ISMEIMP). С принос към развитието на доброволчески дейности е Сдружението „Български икономически форум“ за проекта „Екологичен мониторинг на р. Драговищица“ (RiverMon).

За най-добър журналистически материал, свързан с отразяване на Програми BG02 и BG03 бяха отличени BTV Media Group, а за най-голям брой излъчвания на информационни съобщения в радио бе наградена Агенция „Фокус“. В категорията „Най-добра фотография“ приза грабна Сдружението за опазване на дивата природа за проекта „Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг” (MonNe), а за цялостен принос към изпълнението на приоритетите на Програмa BG02/BG03  бе наградено Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ за проекта „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона“ (IISSCZM).