МОСВ подкрепи проектна идея по механизма "съвместно изпълнение" след четиригодишно мълчание

26 септември 2009 | 10:46

След четиригодишно мълчание МОСВ даде път на проектна идея „Смяна на горивната база от въглища на биомаса в котел за производство на топлина на „Джи Ти Ай Компютри” по механизма „съвместно изпълнение” на Протокола от Киото
„Джи Ти Ай Компютри” е оператор на котел за производство на пара в гр. Мизия. Операторът на котела е в процес на разработване на проект „съвместно изпълнение” за смяна на горивната база и преминаване от използване на въглища към екологично и нискоемисионно гориво – биомаса.
Проектната идея е с доказано добър екологичен ефект. Тя е внесена в МОСВ за пръв път на 23.11.2005 г. Фирмата е получила отказ, през 2007 г. е внесла молбата си отново с преработена документация, съобразила се е с дадените препоръки до оператора на котела, след което кореспонденцията е била мълчаливо прекратена от страна на МОСВ.
В МОСВ е направена повторна оценка и е издадено Писмо за подкрепа на проектната идея. Процедурата за подкрепа на този тип проекти е спазена и получените становища и отговори от оператора са положителни. Особено важен аргумент е, че този проект не се нуждае от резерв от квоти в Националния план за разпределение, тъй като включва единствено производство на пара за производствени нужди, което е извън обхвата на дейностите, водещи до индиректно двойно отчитане в Европейската схема за търговия с емисии. Такъв тип проекти не се включват в списъка по „съвместно изпълнение” в Националния план, те не го натоварват и няма ограничение за броя подобни проекти, които могат да бъдат изпълнени в България.
Проектите по механизма „съвместно изпълнение” са тези, при които други държави са инвестирали в нисковъглеродни производства в България и би следвало да получават всяка година единици редуцирани емисии. Този механизъм обхваща периода на действие на Протокола от Киото и приключва през 2012 година.
За по-нататъшното развитие на проекта МОСВ поставя пред оператора следните условия: да предостави интернет адреса, на който ще бъде публикувана проектната документация за коментари от обществеността в процеса на валидиране от независима компания, акредитирана от органите към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата; при внасяне на проектната документация да бъде посочена страната купувач на редуцираните емисии на парникови газове, тъй като съгласно действащите процедури е необходим меморандум за сътрудничество по Протокола от Киото, подписан между България и страната купувач.