МОСВ предлага разработване на нов механизъм за директно финансиране от ОПОС на приоритетни проекти във водния сектор, свързани с изпълнение на ангажиментите ни към ЕС

26 май 2009 | 16:51


МОСВ предлага разработване на нов механизъм за директно финансиране от Оперативната програма „Околна среда 2007-2013 г.” /ОПОС/ на приоритетни проекти във водния сектор, свързани с изпълнението на ангажиментите на страната ни към ЕС.
Поставените от ЕК изисквания за подобряване на управлението във водния сектор, приближаващият срок – 31 декември 2010 година - за изпълнение на ангажиментите по Директивата за пречистване на градските отпадъчни води в населени места с над 10 000 жители, както и ограниченият размер на оставащия ресурс по приоритетна ос „води” на ОПОС наложиха разработването на концепция за максимално ефективно усвояване на наличните финансови средства.
Тя предвижда да бъде извършена актуализация на информацията за степента на изграденост на мрежи и съоръжения за водоснабдяване и пречистване на отпадъчни води в населени места с над 10 000 жители по Приложение 1 на Програмата за прилагане на директива за пречистване на отпадъчните води, включително със средства от ОПОС, ИСПА, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, други финансови инструменти, както и от националния бюджет.
Тъй като потребностите в сектор „води” многократно надвишават наличния остатъчен финансов ресурс по приоритетна ос 1 на ОПОС, се предлага подборът на приоритетните проекти да се основава на средни показатели за икономическа ефективност на необходимите инвестиции, на реалистични параметри за водопотребление, като се отчита и тяхната регионална значимост.
МОСВ има готовност да дискутира бележките на ЕК в тази връзка с цел постигане на оптимално решение, което да отговаря както на националните специфики във водния сектор, така и на изпълнението на ангажиментите на България пред ЕС.
Предлаганият от МОСВ механизъм ще допринесе за ефективно разпределение средствата по първа ос на ОПОС и ще гарантира подпомагането на приоритетни проекти.
Комплексното прилагане на директивата за пречистването на водите налага същевременно и изпълнение на ангажиментите за пречистване на отпадъчните води и в малките населени места с население от 2000 до 10 000 еквивалент жители, срокът за който е 2014 година.