МОСВ предупреди областни управи и кметове да предприемат мерки във връзка с очаквани интензивни валежи

19 май 2020 | 10:14

Във връзка с прогноза на НИМХ за очаквани интензивни валежи от 20.05.2020 г. по разпореждане на министъра на околната среда и водите Емил Димитров Басейновите дирекции на Източнобеломорски, Западнобеломорски и Дунавски райони изпратиха предупреждение до областните управители и кметовете на населени места. 

В писмата се предупреждава за предприемане на спешни действия по осигуряване на проводимостта на речните легла и за защита и уведомяване на населението за възможни неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите. В рамките на своите компетентности по Закона за водите, кметовете и областните управители е необходимо да предприемат необходимите дейности за осигуряване на безпрепятствено провеждане на високи води и недопускане на наводнения на прилежащи имоти в границите и извън границите на урбанизираните територии, както и на елементи от техническата инфраструктура.

Местните власти е необходимо да информират оперативните звена към Басейновите дирекции за обстановката и възникнали проблеми.             

Повече информация за хидрометеорологичната обстановка и речните нива можете да намерите в ежедневния бюлетин за състоянието на водите на следния линк:

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/water_bulletin/water_daily_bulletin.pdf?t=1589871905