МОСВ провери дейността на организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки

13 ноември 2023 | 11:50

В изпълнение на задълженията си за осъществяване на контрол над дейността на организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки,  експертна комисия от Министерството на околната среда и водите извърши проверка на постъпилите одитни доклади, с които доказват изпълнението на целите си четирите действащи организации - „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД,  „БУЛЕКОПАК“ АД, „ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ“ АД, „ЕКОБУЛПАK БЪЛГАРИЯ“ АД.

В резултат на проверката са констатирани две несъответствия в дейността на една от организациите – неизпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за обхванато население от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки и подаване на невярна информация в одитния доклад.

За тези нарушения ЗУО предвижда налагане на имуществена санкция в размер от 10 хил. до 150 хил. лв.

МОСВ ще продължава да упражнява контрол над организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци и лицата, които индивидуално изпълняват задълженията си, като при установяване на нарушения ще се предприемат административно наказателни мерки и действия по ЗУО.