МОСВ с нови проверки за чистотата на въздуха в Русе и потенциалните замърсители в района

29 септември 2023 | 11:13

МОСВ разпореди извънредни проверки на качеството на атмосферния въздух в град Русе. В периода между 2 и 9 октомври Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) ще осъществи измервания на качеството на атмосферния въздух в града, на определена от РИОСВ-Русе площадка.

С помощта на специализирана инструментална техника, базирана на мобилна измервателна станция, в реално време ще бъдат измерени органични веществата - бензен, тоулен и ксилен. Допълнително, със специализирано устройство, ще бъдат взети проби от фини прахови частици за определяне на веществата бензо(а)пирен и нафтален чрез хроматографска инструментална техника за анализ. Веществата, които ще се изследват са специфични и могат да доведат до поява на миризми.

„Това е само една от мерките, които МОСВ предприема в отговор на засиления обществен интерес към качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Русе, продиктуван от сигнали за интензивни миризми в някои от районите на града“, казва Юлиян Попов, министър на околната среда и водите. „Продължаваме с непрестанния мониторинг на качеството на атмосферния въздух в града. Продължаваме и с комплексните проверки на производствени дейности, носещи риск от замърсяване. Работим активно с всички останали местни и национални институции за намиране на решение в полза на здравето и благосъстоянието на хората в Русе“.

РИОСВ-Русе реагира на 546 сигнала за интензивни миризми в периода от 4 до 27 септември

В периода от 4 до 27 септември, по всички възможни канали, осигурени от РИОСВ-Русе,  са постъпили общо 546 сигнала за миризми, оприличавани на изгоряла пластмаса, силна химическа миризма на отработени масла, миризма на бакелит, дразнеща химическа миризма с индустриален произход, хлор, изгоряло и лекарства, бензин, мазут или подобен нефтопродукт. Сигналите са регистрирани приблизително по едно и също време, в часовия интервал от 20:00 до 23:00 часа, и сутрин от 05:00 до 08:00 часа. Това предполага, че  миризмите са вследствие на неорганизирани източници, като в повечето случаи, вероятно става въпрос за неорганизирано залпово изпускане на непречистени емисии от работната среда на индустриални производители.

Данните от пунктовете за мониторинг на качество на атмосферния въздух - АИС „Възраждане“ и МАС на РЛ-Русе, разположена на територията на Втора РСПБЗН, в района на Източна промишлена зона, не показват отклонение от показателите за качеството на въздуха. Същото важи и за данните, които отчита общинската АИС „Петър Берон“, функционираща от 2021 г.

Те не показват превишения на средно денонощните норми на следените органични показатели: бензен, толуен, етилбензен, m- p-Ксилен, о-Ксилен, Фенол, о-Крезол,  p-Крезол, Нафтален. Допълнително, от обслужващата фирма, са изискани и средно часовите резултати на следените показатели, от където не потвърждават превишения.

Близо 87 млн. лева осигурява МОСВ за мерки по опазване на чистотата въздуха в община Русе до 2027 година.

МОСВ подкрепя активно гражданите на община Русе като финансира мерките за опазване чистота на въздуха.

По Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. са осигурени близо 47 млн. лв. за закупуване и доставка на електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе. Общо 35 нови екологични електрически превозни средства на обществения транспорт заменят амортизирани, замърсяващи дизелови автобуси.

Новата Програма „Околна среда“ 2021-2027 г отделя още над 40 милиона лева за подобряване качеството на въздуха в община Русе. Над 37 млн. лв. от тях са по мярката „За по-чист въздух!“ и ще са на разположение за подмяна на печки на дърва или въглища със съвременно екологично отопление. Допълнително 3,5 млн. лв. ще бъдат инвестирани за изграждане нова и подобряване на съществуващата зелената система на градската среда - в разширяване на паркове и градини, озеленяване на така наречените „кални петна“ в междублоковите пространства.

Освен по мярката за чистота на въздуха, близо 135 млн. лева от програма ОПОС 2014-2020 са инвестирани за изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК" Русе ООД. Над 27 млн. лв. са за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци.

През месец септември МОСВ поиска от румънска страна България да се включи в процедурата по ОВОС за инсинератор в Гюргево

През месец септември МОСВ подкрепи гражданите на Русе в защита на правото им на чиста и безопасна околна среда, като поиска повече и по-конкретна информация от румънското министерство на околната в среда по проекта за изграждане на инсинератор за изгаряне на биологични отпадъци в град Гюргево.

Позицията на МОСВ бе, че информацията изпратена от румънска страна не съдържа достатъчно конкретна информация – факти, данни и анализи, за да може българската страна да оцени въздействието и риска за човешкото здраве и степента на здравен риск за населението на гр. Русе, при осъществяването на инвестиционното предложение.

МОСВ изпрати на румънското министерство становищата и резултатите от осигурения обществен достъп до информация, включително и позицията на гражданските сдружения в град Русе.

Предвид непосредствената близост до град Русе, министър Попов поиска от румънския си колега, Република България да вземе участие в процедурата по оценка на въздействие на околната среда (ОВОС).

Заради значимостта на темата за русенци министър Попов предложи, след отстраняване на българските забележки по доклада, планът за изграждане на инсинератора в Гюргево да бъде подложен на обществено обсъждане в град Русе.