МОСВ ще представи проект "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“

24 септември 2019 | 16:11

 

Министерство на околната среда и водите организира откриваща пресконференция и официална церемония за стартиране на дейностите по проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03 "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“. Събитията ще се проведат на 25.09.2019 г. съответно от 11.00 и 13.30 часа в хотел „Света София“, ул. „Пиротска“ №18, София.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Бенефициент по проекта е дирекция „Управление на водите“. Целта на проекта е оптимизиране, доизграждане и оборудване на мрежите за мониторинг на количеството на подземните и повърхностните води.