МОСВ търси финансови решения за нереализирани в предишен период приоритетни за изпълнение дейности

15 септември 2021 | 11:16

С писмо до министъра на финансите Министерството на околната среда и водите е отправило няколко предложения за промени по бюджета на министерството за 2021 г., които да бъдат включени при актуализацията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Целта на предложените промени е да бъдат преодолени негативите от останали нереализирани дейности в периода на предишното управление в сектор околна среда. Предложенията се състоят в следното:

-          Разходите по бюджета на министерството да бъдат увеличени с 324 400 лв., с които да бъдат осигурени дейности за: поддръжката на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон.; радиационен мониторинг на води; извършване на радиологичен мониторинг и докладване на резултатите към Европейската комисия; изготвяне на методика за определяне на превишаванията на пределно допустимите стойности на ФПЧ10, които се дължат на емисии от природни източници  - пустинен прах;

-          Резервираните средства към 30.06.2021 г. по бюджета на МОСВ на стойност 2 231 200 лв. да могат да бъдат използвани за дейности от функционалната компетентност на министерството преди 01.12.2021 г. , тъй като предвид стойността на разходите, след 01.12.2021 г. те не биха могли да се усвоят ефективно заради невъзможността за краткото време да бъдат проведени обществени поръчки, сключени договори и съответно изпълнени конкретните услуги и доставки; 

-          Планираният предоставен трансфер за ПУДООС за 2021 г. на стойност 40 150 000 лв. да бъде увеличен с 25 000 000 лв. (към 31.08.2021 г. по бюджета на МОСВ има събрани приходи по Закона за водите в полза на предприятието на стойност 22,3 млн. лв., които иначе, съгласно действащото законодателство, не могат да му бъдат преведени);

-          Резервираните средства към 30.06.2021 г. по бюджета на МОСВ на стойност 1 473 809 лв. да могат да бъдат предоставени на ПУДООС, на Българската академия на науките и на Националния институт по метеорология и хидрология, чиито задължения по Закона за водите се финансират програмно чрез целеви трансфер от МОСВ. Освобождаването на резервираните средства ще доведе до цялостно изпълнение на планираните дейности по споразуменията за 2021 г.;

-          По централния бюджет да бъдат планирани допълнителни разходи за 2021 г., които при необходимост да бъдат предоставени по бюджета на МОСВ на обща стойност до 9 602 397,10 лв. за изплащане на съдебни обезщетения в случай на приключване през 2021 г. на административни производства, по които МОСВ е било страна.

            Посочените предложения за промени по бюджета на министерството за 2021 г. са обвързани с изпълнението на приоритетни за политиката по опазване на околната среда цели.

След обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. ще бъде ясно кои от предложенията на МОСВ са осъществими и по какъв ред и дали е необходимо да се търсят алтернативни решения.