На 03.12 речните нива ще останат без съществени изменения

На 03.12 речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на снеготопене в следобедните часове на места са възможни краткотрайни повишения на речните нива: в планинските части на реките от Дунавски басейн; във водосборите на планинските притоци на р. Мaрица и р. Тунджа и на реките от Западнобеломорски басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на валежи през нощта на 03 срещу 04.12 и на 04.12 се очакват повишения на речните нива, по-значителни от които:

  • в Добруджанските реки;
  • на реките в целия Черноморски басейн;
  • в средните и долните части от водосборите на р. Тунджа, р. Марица и р. Арда;
  • в долните течения на р. Места и р. Струма.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

  • През нощта на 03 срещу 04.12 и на 04.12
  • във водосбора на р. Суха (р. Толбухинска река, р. Караман, по основната река);
  • във водосборите на р. Батовска (р. Екренска, р. Изворска, по основната река), р. Провадийска (р. Главница, р. Аннадере, по основната река), р. Камчия (р. Стара река, р. Буклуджадере, р. Комлудере, р. Селска река, р. Брестова, р. Елешница, р. Луда камчия, р. Папаздере, р. Балабандере, р. Садовска, р. Медвенска, р. Котленска, р. Казандере, р. Голяма река, р. Потамишка, р. Бяла река, р. Токатдере, по основната река, р. Златарска), р. Фандъклийска, р. Панаирдере, р. Двойница (р. Комлудере, р. Еркешка, р. Великовска, р. Денизлерска, р. Карагьолгенска, по основната река), р. Хаджидере (р. Бяла, по основната река), р. Русокастренска, р. Средецка (р. Господаревска, р. Селска, по основната река);
  • във водосборите на р. Тунджа (р. Мочурица, р. Сигмен, р. Мараш, р. Асеновска, р. Поповска, р. Овчарица, р. Синаповска, р. Азмак, р. Боа, р. Дереорман, р. Коюнбунар, р. Кушудере, р. Балаклия, р. Араплийска, р. Куруджадере, р. Куруджа, р. Манастирска, по основната река), р. Марица (р. Сазлийка, р. Блатница, р. Овчарица, р. Акбунар, р. Дундарлия, р. Еледжик, р. Главанска, р. Арпадере, р. Юручка, р. Бакърдере, р. Колуфардере, р. Селска, р. Узунджовска, р. Хасковска, р. Балаклидере, р. Юрукдере, р. Коджадере, р. Харманлийска река, р. Каушака, р. Бисерска, р. Лозенска, по основната река, р. Лефченска), р. Арда (р. Бюйюкдере, р. Кьошдере, р. Дерменчай, р. Върбица, р. Дюшундере, р. Кесибир, р. Крумовица, по основната река);
  • През нощта на 05 срещу 06.12.2021 г. във водосбора на р. Струма (р. Конска, р. Брезнишка, р. Мещичка, р. Светля).

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0